Ocena brak

pamięć a uczenie się

Autor /gapcio Dodano /07.01.2013

pamięć a uczenie się - podłożem anatomicznym i neurofizjologicznym pamięci i uczenia się jest układ nerwowy. Terminy „uczenie się" i „pamięć" mają charakter teoretyczny i treściowo są bliskoznaczne, ale istnieją trudności w rozstrzygnięciu, czy reprezentują te same, czy różne desygnaty. Empiryczne wskaźniki uczenia się i pamięci są w dużym zakresie takie same (czas, liczba błędów, szybkość zmian w zakresie utrwalonych wcześniej form zachowania się, zgodność treści odtworzonych z jakimś ustalonym wzorcem itp,). Brak zgodności w interpretacji relacji między uczeniem się a pamięcią spowodował, że w tym względzie występują trzy stanowiska;  zakres obu terminów pokrywa się, jedynie psychologowie posługują się nimi w nieco odmiennym kontekście, uwzględniającym różną tradycję tcrmjnołogiczno-badawczą; uczenie się interesuje przeważnie psychologów o orientacji beha-wiorystycznej (-"-bchawioryzm), natomiast pamięć - psychologów o orientacji kognitywnej (->-kognity-wizm, nauka o poznawaniu). Można przypuszczać, że mimo różnic terminologicznych uczenie się i pamięć są to dwa aspekty tej samej aktywności układu nerwowego i dotyczą procesów tej samej natury; (2) uczenie się jest terminem nadrzędnym w stosunku do pamięci. Termin „uczenie się" jest zakresowo szerszy, np. mówimy o uczeniu się sensoryczno-mo-torycznym, uczeniu się potrzeb, języka, rozwiązywania problemów, poczucia bezpieczeństwa, mechanizmów obronnych, różnych cech osobowości itp. Uczenie się zakłada magazynowanie śladów bodźców i reakcji, pamięć obejmuje raczej semantyczne informacje zapisane w układzie nerwowym w kodzie obrazowym i pojęciowo-werbałnym; procesy pamięci można jednak zredukować do tych samych zasad uczenia się;  pamięć jest terminem nadrzędnym w stosunku do uczenia się; procesy pamięci są chwilowe ( pamięć krótkotrwała), jak i względnie trwałe (pamięć długotrwała); pamięć długotrwała jest podstawą modyfikacji zachowania, nazywanej uczeniem się. W procesach pamięci wyodrębnia się zwykle fazy zapamiętywania, przechowywania i przypominania. Zgodnie z tym uczenie się, związane z zapamiętywaniem, jest uznawane za jedną z faz pamięci.

Podobne prace

Do góry