Ocena brak

Pamięć a świadomość

Autor /gapcio Dodano /07.01.2013

pamięć a świadomość - świadomość z punktu widzenia funkcjonalnego stanowi najwyższy poziom w regulacji zachowania człowieka i ujawnia się jako specyficznie wewnętrzne, dostępne bezpośrednio tylko podmiotowi poznanie otoczenia, własnej osoby oraz relacji podmiot-otoczenie. Regulacja ta dokonuje się w kilku ściśle powiązanych warstwach, które od strony treściowej występują jako: świadomość percepcyjna (obrazowa reprezentacja otoczenia), świadomość abstrakcyjna (pojęciowo-werbalna reprezentacja otoczenia) oraz samoświadomość (zwrotna reprezentacja niektórych treści z warstw świadomości percepcyjnej i abstrakcyjnej). E. Tulving (  Tuhinga model pamięci) analizując relacje p. a ś. wyróżnił trzy systemy pamięci długotrwałej: >-pamięć proceduralną, —pamięć semantyczną i —pamięć epizodyczną, każdej z nich przypisał inny rodzaj świadomości. Pamięć proceduralna jest związana ze świadomością anoetyczną, tzn. zdolnością podmiotu do reagowania na stymulację pochodzącą z otoczenia i z organizmu, ale bez zdawania sobie z tego sprawy. Pamięć semantyczna jest związana ze świadomością noetyczną, której treścią jest ogólna, pozaczasowa i pozaosobista wiedza podmiotu o rzeczywistości. Pamięć epizodyczna warunkuje rozwój świadomości autonoetycznej; świadomość ta konstytuuje tożsamość, odnosi się do wspomnień osobistych z określonym adresem miejsca i czasu. Pamięć epizodyczna i skorelowana z nią świadomość autonoetyczna mogą być zaburzone lub utracone (— amnezja) przy zachowaniu innych rodzajów świadomości. Zaburzeniu mogą też ulec inne rodzaje pamięci, a w konsekwencji mogą pojawić się zaburzenia świadomości (—zaburzenia pamięci). W pamięci długotrwałej człowiek przechowuje całą swoją wiedzę, ale aktualnie nie jest jej świadomy; do świadomości informacja dostaje się dzięki — przypominaniu. Potencjalnie wszelkie informacje z pamięci semantycznej i epizodycznej mogą być uświadomione, chociaż niekiedy występują różne trudności (—zapominanie). Ponadto wyodrębnia się różne poziomy świadomości procesów pamięci (— wiedza świadoma) oraz pamięć logiczną, polegającą na rozumieniu treści, co zależy głównie od sposobu zapamiętywania, a częściowo od rodzaju materiału. Wyróżnia się też pamięć dowolną, polegającą na nastawieniu na przyswojenie sobie treści, wówczas w — pamięci krótkotrwałej utrzymywane są te informacje, na których skupia się uwaga; podmiot dzięki świadomym procesom kontrolnym może informację obrazową przetwarzać werbalnie oraz tworzyć obrazy na podstawie różnych werbalnie odebranych treści (—kontrolowanie pamięci; — metapamięć; —przeszukiwanie pamięci; — strategia pamięci). 

Podobne prace

Do góry