Ocena brak

Pamięć a emocje

Autor /gapcio Dodano /07.01.2013

pamięć a emocje - związek pamięci różnych zdarzeń i  towarzyszących im emocji jest ścisły i zazwyczaj jednokierunkowy, tzn. wyraża się wpływem emocji na pamięć; występuje również odrębne zjawisko  pamięci emocji, które wiążą się z różnymi zdarzeniami minionymi. Wpływ emocji na pamięć jest szczególnym przypadkiem ich wpływu na procesy poznawcze człowieka w ogóle; wpływ na pamięć wyraża się w ułatwiającym bądź utrudniającym przebiegu — zapamiętania, — przechowywania i — przypominania. Według G. Bowera informacje zapamiętane grupują się w pamięci zgodnie z emocjami, z którymi się kojarzą; taka struktura asocjacji tłumaczy w pewnym zakresie związek pamięci i emocji. Emocje powodują selektywne filtrowanie dochodzących do człowieka informacji i następnie selektywne ich odtwarzanie, tzn. w pewnym zakresie emocje wpływają na to, jakie treści zostaną zakodowane w pamięci, a także jakie treści zostaną odtworzone oraz jak szybko i dokładnie. Ludzie efektywniej znajdują w pamięci zdarzenia skojarzone z emocjami, gdy najpierw starają się przypomnieć sobie emocje, których wówczas doświadczyli, niż gdy usiłują odtworzyć minione zdarzenie bez tego zabiegu. Badani, jeśli byli w radosnym, pogodnym nastroju podczas eksperymentu, dokładniej przypominają sobie wyuczone słowa, będąc również w takim samym nastroju; podobną prawidłowość stwierdzono, gdy badani byli smutni, przygnębieni. Według E. TuWinga wpływ emocji ujawnia się w małym stopniu w — pamięci semantycznej, natomiast w największym w — pamięci epizodycznej, — pamięć proceduralna zasadniczo nie podlega tego typu wpływom (— Tulvinga model pamięci). Badania poza-laboratoryjnc również potwierdzają, że odtwarzanie z pamięci zdarzeń o bogatym ładunku emocjonalnym podlega najczęściej daleko idącej deformacji w kierunku zależnym od przeżywanych stanów uczuciowych (im silniejsze, tym bardziej mogą modyfikować odtwarzane informacje) i stopnia organizacji informacji zapamiętanych (im bardziej ustrukturalizowa-ny jest zespół treści, tym trudniej ulega oddziaływaniu emocji). W związku z tym, że silne emocje deformują pamięć zdarzeń, ludzie w sytuacjach zaskakujących, nagłych, np. w zdarzeniach tragicznych, na ogół nie są dobrymi świadkami, gdyż pod wpływem emocji pamięć zdarzenia, często zaobserwowanego tylko fragmentarycznie, ulega znacznym deformacjom; wpływ emocji na pamięć u dzieci jest większy niż u dorosłych, których zwykle cechuje większy krytycyzm wobec własnych przeżyć. 

Podobne prace

Do góry