Ocena brak

PAMIĘĆ

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PAMIĘĆ gr. mneme; łc. memoria; ang. memory; fr. memoire; nm. Geddchtnis, Erinnerung

1. psych, t. pozn. Zdolność do odtwarza­nia sobie lub do rozpoznawania tego, co minione, a co było niegdyś przedmiotem
spostrzegania lub działania, treścią prze­żywania, jako przeszłość utrwalona i prze­chowywana. Rozróżnia się:

  1. pamięć zmysłową, stanowiącą rozpo­znanie rzeczy zrelatywizowanej do czasu jako już uprzednio poznanej;

  2. pamięć jako funkcjonalną nazwę —> ro­zumu, oznaczającą jego zdolność zacho­wania w sobie pojęć, które są formami poznawczymi oderwanymi od uwarunko­wań materialno-czasowych.

 

  1. psych. To, co zostało utrwalone i prze­chowuje się w organizmie, przede wszy­stkim w mózgu, a odnosi się do minionych wrażeń, doświadczeń, i w dalszym ciągu wpływa na czjmności, szczególnie w po­staci nawyków, przyzwyczajeń {-^ mneme). W zależności od rodzaju przechowywane­go materiału rozróżnia się a) pamięć kon­kretną — przechowującą wyobrażenia, i b) pamięć abstrakcyjną — przechowują­cą pojęcia.

  2. Urządzenie techniczne przechowują­ce —^ informacje (1), np. w maszynach li­czących.

Podobne prace

Do góry