Ocena brak

PALARNIE ODPADÓW, SKŁADOWISKA ODPADÓW

Autor /Laura Dodano /31.03.2011

 

Termiczne przekształcanie odpadów

- spalarnie powinny być tak projektowane, budowane, wyposażone i użytkowane, aby zapewniały osiągnięcie poziomu termicznego przekształcenia, przy którym ilość i szkodliwość dla życia, zdrowia lub środowiska, odpadów i innych emisji powstających w skutek termicznego przekształcenia odpadów będzie jak najmniejsza

- kierownik spalarni odpadów musi posiadać świadectwo stwierdzające jego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, egzamin przeprowadza na wniosek zdającego komisja powołana przez marszałka województwa (od 2008r.)

Zarządzający spalarnia przyjmując odpady:

- ustala masę odpadów (zgodność przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów)

- jeśli są to odpady niebezpieczne to dodatkowo – zapoznanie się z opisem odpadów, pobranie próbek i ich przechowywanie przez co najmniej 1 miesiąc

Spalarnia odpadów komunalnych tylko w Warszawie.

 

Prowadzenie spalarni wymaga zezwolenia.

Przekształcenia termiczne odpadów:

-niebezpiecznych

-komunalnych

-obojętnych

 

Składowanie odpadów.

Typy składowisk:

- odpadów niebezpiecznych – tylko odpady niebezpieczne!

- odpadów obojętnych – tylko odpady obojętne!

- odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych – mogą być na jego wydzielonych częściach składowane odpady niebezpieczne, spełniające wymogi jak dla składowisk odp. niebezpiecznych

 

Pozwolenie na budowę składowisk (musi być objęte w wojewódzkim planie gospodararki odpadami):

- typ składowiska

- ilość odpadów, w tym roczne

- sposób eksploatacji składowiska, gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania gazu składowiskowego

- sposób monitorowania

- techniczny sposób zamknięcia składowiska i kierunek rekultywacji

- obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie (wydaje starosta)

 

Obowiązki prowadzącego składowisko:

- ustalenie ilości i rodzaju odpadów przyjętych do składowania

- zapewnienie selektywnego składowania odpadów

- utrzymywanie składowiska w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie jego urządzeń, a także zachowanie wymagań bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska

- odmowa przyjęcia na składowisko odpadów w stanie niezgodnym z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami bądź podjętymi decyzjami

- zawiadomienie organu, który wydał pozwolenie na użytkowanie składowiska oraz wojewódzkiego inspektora oś o zakończenie eksploatacji i wykonywaniu prac rekultywacyjnych

- monitoring składowiska przed rozpoczęciem składowania, w trakcie, po zakończeniu eksploatacji.

Podobne prace

Do góry