Ocena brak

Padaczka — postawy społeczne i przesądy

Autor /bysiek Dodano /08.01.2013

padaczka — postawy społeczne i przesądy; niewłaściwe postawy spo­łeczne wobec chorych z p. nadal są szeroko rozpowszechnione wśród większości społeczeństwa. Wynika to głównie z niskiego poziomu wiedzy o p., powszechnych fałszywych opinii o przebiegu choroby, przetrwałych przesądów. Nadal uważa się p. za cho­robę dziedziczną, nieuleczalną, często prowadzącą do zmian psychicznych. Wśród pracodawcówpanuje przekona­nie o złym przystosowaniu zawodo­wym wszystkich chorych, częstych wy­padkach przy pracy, nadmiernej ab­sencji chorobowej, znacznej konfliktowości chorych. Te i inne fałszywe sądy i opinie kształtują się na pod­stawie obserwacji nielicznych, ciężkich przypadków choroby i powodują pow­stanie negatywnych postaw społecz­nych, głównie odrzucającej i izolują­cej. W wyniku tego mogą powstać zaburzenia nerwicowe i charakterolo­giczne wśród chorych, co prowadzi często do ukrywania faktu choroby; może też wpływać na desocjalizację chorych, pogarszając możliwości re­habilitacji.

Do góry