Ocena brak

OSS - (Office of Strategie Services - Biuro Badań Strategicznych)

Autor /emil Dodano /28.02.2011

Amerykańska organizacja wywia­dowcza, powstała na mocy dekretu prezydenta z 13 czerwca 1942 r. z przekształcenia Biura Koordyna­cji Informacji (Office of the Coordi-nation of Information). Na czele organizacji stał płk William *Dono-van, któremu podlegali szefowie poszczególnych rejonów działania wywiadu: m.in. George Bowden koordynował działalność niemiec­kiej siatki wywiadowczej zbierają­cej głównie informacje gospodar­cze, a Allen *Dulles, rezydujący od listopada 1942 r. w Bernie (Szwaj­caria), organizował działaność szpiegowską w Niemczech, Wło­szech i państwach satelickich Rzeszy.

Do końca 1943 r. OSS utworzyła sieć agentów w większo­ści państw świata z wyjątkiem Ameryki Łacińskiej, gdzie działali agenci Federalnego Biura Śledczego (Federal Bureau of Investigation -FBI), oraz Dalekiego Wschodu bę­dącego domeną organizacji wywia­dowczej G-2 stworzonej przez gen. Douglasa *MacArthura. OSS rozwiązano 20 września 1945 r., a jej miejsce zajęła Central­na Agencja Wywiadowcza (Central Intelligence Agency - CIA) utwo­rzona 26 lipca 1947 r.

Podobne prace

Do góry