Ocena brak

Ośrodek rehabilitacji przemysłowej

Autor /bysiek Dodano /08.01.2013

ośrodek rehabilitacji przemysłowej; komórka przygotowana organizacyj­nie do prowadzenia procesu rehabi­litacji nie w pełni sprawnych pracow­ników w miejscu ich pracy. Rozróż­niamy przyzakładowy lub między­zakładowy ośrodek rehabilitacji przemysłowej. Przyzakładowe ośrodki powinny być organizowane w więk­szych zakładach pracy (zatrudniają­cych ponad 3 tysiące pracowników), w których warunki pracy są szcze­gólnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia. W niniejszych zakładach pracy o zbliżonym charakterze pro­dukcji należy tworzyć międzyzakłado­we ośrodki. Ośrodki te mogą mieć: a) wyodrębnione w poszczególnych zakładach pracy działy rehabilitacji zawodowej i wspólny dla wszystkich zakładów pracy dział rehabilitacji lecz­niczej; b) wspólne dla wszystkich za­kładów pracy działy rehabilitacji za­wodowej (w tym warsztaty rehabili­tacji przemysłowej) i leczniczej. W skład każdego ośrodka rehabili­tacji przemysłowej wchodzą: dział re­habilitacji zawodowej, dział rehabili­tacji leczniczej, pracownia prototypów i urządzeń dla celów rehabilitacji, pracownia psychologiczno-socjalna. Dział rehabilitacji zawodowej tworzą: wydział produkcyjny (warsztaty reha­bilitacji przemysłowej) i wydzielone stanowiska robocze dla pracowników niepełnosprawnych w innych wydzia­łach produkcyjnych zakładu pracy. W skład działu rehabilitacji leczni­czej wchodzą: gabinety lekarskie i za­biegowe, (kinezyfizykoterapi i i hydro­terapii). Organizację ośrodka r. p. określają wytyczne nr 19 Ministra Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecz­nej z dnia 29 listopada 1975 r. w spra­wie warunków odbywania rehabilitacji  zawodowej (przemysłowej), uprawnia­jących do zasiłku wyrównawczego. Przyzakładowy ośrodek r. p. w zakre­sie produkcji i usług współpracuje z innymi wydziałami mechanicznymi, montażowymi, mechaniczno-montażowymi i remontowymi macierzyste­go przedsiębiorstwa. Międzyzakłado­wy ośrodek r. p. swą działalność pro­dukcyjną i usługową opiera na ko­operacji z różnymi zakładami pracy.

Podobne prace

Do góry