Ocena brak

Osoby uprawnione i zobowiązane do alimentacji

Autor /Cibor Dodano /21.02.2012

 

- małżonkowie, krewni w linii prostej bez ograniczenia, krewni w linii bocznej II stopnia (rodzeństwo), osoby związane stosunkiem przysposobienia, pasierbowie i ojczym lub macocha;

- istnieje możliwość roszczenia przez matkę świadczeń od ojca, nie będącego jej mężem, za okres ciąży i porodu;

a) zobowiązania alimentacyjne między małżonkami:

- obejmuje małżonków i byłych małżonków;

- głosi, że każdy według swoich możliwości powinien przyczyniać się do zaspokajania rodziny, którą założył wchodząc w związek małżeński, formą może być praca w gospodarstwie domowym lub staraniach o wychowanie dziecka;

- jeżeli były małżonek nie został oskarżony za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwo ma prawo ubiegać się o świadczenia;

- obowiązek alimentacyjny wygasa wraz z nowym małżeństwem osoby alimentowanej lub po pięciu latach, jeśli zobowiązany nie jest uznany za wyłącznie winnego;

 

b) zobowiązania alimentacyjne względem niesamodzielnych dzieci:

- obowiązek taki świadczy się, gdy dziecku doskwiera niedostatek,

- trwa do osiągnięcia przez dziecko samodzielności;

c) zobowiązania alimentacyjne między innymi krewnymi;

- obowiązek obciąża zstępnych przed wstępnymi, rodziców przed rodzeństwem

d) zobowiązanie alimentacyjne między rodzeństwem:

takie same jak w linii prostej, ale rodzeństwo może się uchylić, jeśli świadczenie alimentacyjne negatywnie wpłynęłoby na kondycję rodziny zobowiązanego;

e) zobowiązania alimentacyjne między stronami stosunku przysposobienia:

- w przypadku przysposobienia całkowitego i pełnego obowiązek alimentacyjny powstaje między przysposabiającym i przysposobionym oraz jego krewnymi w linii zstępnej, na zasadach normalnego obowiązku alimentacyjnego pomiędzy krewnymi, ustaje obowiązek alimentacyjny na rzecz przysposobionego ze strony np. matki biologicznej;

- przy przysposobieniu niepełnym obowiązek alimentacyjny obciąża przysposabiającego przed krewnymi wstępnymi i w linii bocznej, a obowiązek przysposobionego na rzecz krewnych wstępnych i w linii bocznej obciąża go w ostatniej kolejności;

f) obowiązek alimentacyjny między ojczymem lub macochą a pasierbem:

- występuje w ostatniej kolejności;

- pasierb może żądać świadczeń gdy wynika to z zasad współżycia społecznego, analogicznie działa to ze strony ojczyma na pasierba;

g) roszczenia matki względem ojca jej dziecka, niebędącego jej mężem, o pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem:

- nie są to właściwe świadczenia alimentacyjne;

- matka może mieć roszczenia do ojca, niebędącego jej mężem, o zwrot kosztów w czasie ciąży i trzy miesiące po porodzie, dłużej, przy wyjątkowych okolicznościach;

- roszczenie wygasa po trzech latach od porodu;

Podobne prace

Do góry