Ocena brak

OSOBOWOŚĆ

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

OSOBOWOŚĆ ang. personality; fr. personnalite; nm. Personlichkeit, Personalitat

  1. metaf. Bycie —> osobą (1), sposób kon­kretnego istnienia konstytuujący samoist­ną naturę rozumną jako osobę.

  2. psych. Względnie trwała struktura ściśle z sobą współdziałających, aktualnych i potencjalnych, podukładów: somatycz­nego (konstytucja ciała), poznawczego (in­teligencja z systemem poglądów i przeko­nań) oraz motywacyjno-emocjonalnego (potrzeby biologiczne, społeczne, psychogenne, łącznie z systemem uznawanych wartości, postaw i ról społecznych) — in­tegrowanych poprzez ośrodek własnych aktów psychicznych, zwany —> ja (9). Stru­ktura ta warunkuje specyficzne przysto­sowanie się jednostki do warunków życia społecznego. Źródła struktury osobowo­ści jednostki tkwią w potencjalnych mo­żliwościach wyznaczonych przez jej spe­cyficzne wyposażenie dziedziczne oraz przez właściwy jej proces socjalizacji: uczenie się w okresie prenatalnym i nie­mowlęctwa (zwłaszcza kontakt emocjo­nalny z matką, później z ojcem i z rówieś­nikami), identyfikacje z osobami znaczą­cymi, przyjmowanie różnych ról społecz­nych, przynależność do grup odniesienia oraz własne plany życiowe. Struktura oso­bowości zmienia się częściowo wraz z wiekiem, zmianami fizjologicznymi or­ganizmu, przyjmowanymi rolami społe­cznymi, niekiedy wskutek głębokich przeżyć oraz w wyniku specjalnych od­działywań wychowawczych i samowychowawczych.

Definicje osobowości zależą od przjętej teorii osobowości; kładzie się w nich na­cisk bądź na odrębność i niepowtarzal­ność, bądź na różnice z innymi. Osobowo­ścią zajmuje się głównie dział psychologii zwany psychologią osobowości.

 

3. W etnologii: osobowość pod­stawowa (podstawowa struktura oso­bowości, podstawowy typ osobowości) — konfiguracja cecłi psychicznycłi typowych dla członków danego społeczeń­stwa, tzn. cech charakteryzujących wię­kszość jego członków wskutek wspólnych wczesnych doświadczeń płynących z kontaktu z tymi samymi instytucjami pierwotnymi (A. Kardiner, R. Linton).

Podobne prace

Do góry