Ocena brak

Osiedle i rada osiedlowa w mieście jako organy pomocnicze

Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011

Jednostka pomocnicza gminy (analogicznie do sołectwa lub dzielnicy). Status osiedla nadaje rada gminy na mocy uchwały. Organami osiedla są: Ogólne zebranie mieszkańców lub Rada osiedla (organ uchwałodawczy) oraz Zarząd osiedla (organ wykonawczy) na czele, którego stoi przewodniczący. Działalność w organach osiedla ma charakter społeczny.

Rada dzielnicy (rada osiedla) - jednostka pomocnicza rady gminy.

Organem uchwałodawczym rady dzielnicy jest rada o liczbie członków:

15 jeżeli na terenie rady zamieszkuje do 20.000 mieszkańców,

21 gdy liczba mieszkańców jest większa od 20.000.

Organem wykonawczym w dzielnicy jest zarząd. Na czele zarządu stoi przewodniczący. Przewodniczący zarządu korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Rada gminy może ustalić diety dla przewodniczącego lub wszystkich radnych (np. Kraków). W pozostałych przypadkach funkcje te sprawowane są społecznie (np. Częstochowa).

Kompetencje rady dzielnicy, sposób wybierania członków oraz inne aspekty działania rady określa statut nadany przez radę gminy w formie uchwały. W Warszawie utworzenie rad dzielnicy jest obowiązkowe (co wynika z tzw. ustawy warszawskiej), a wybory odbywają się na zasadach ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Rada dzielnicy działa na mocy uchwały rady gminy, co wynika z art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95). Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Podobne prace

Do góry