Ocena brak

Orzeczenie wstępne – pojęcie sądu

Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012

 

Jedynie sądy państw członkowskich mogą występować do ETS z wnioskiem o wydanie orzeczenia wstępnego. ETS stosuje własną definicję sądu, zgodnie z nią sądem w rozumieniu art.234 TWE jest organ spełniający wymagania dotyczące:

powołania na mocy ustawy, stałości, istnienia reguł postępowania kontradyktoryjnego analogicznych do tych które rządzą funkcjonowaniem sądów powszechnych, obligatoryjność jego jurysdykcji oraz stosowania przepisów prawa.

Stwierdzenie iż dany organ krajowy jest sądem nie jest zależne od spełnienia wszystkich wskazanych wymagań. Stanowią one bowiem w większym stopniu zbiór wskazówek niż wyczerpującej definicję. ETS odmówił przyznania statusu sądu umownemu arbitrowi.

Do góry