Ocena brak

Orzeczenie NSA w sprawie skargi kasacyjnej

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Z istoty skargi kasacyjnej wynika, że NSA ma kompetencje kasacyjne. Dopuszczalna jest kompetencja merytoryczna rozpoznania skargi, ale tylko wyjątkowo.

NSA po rozpoznaniu skargi kasacyjnej wydaje:

  • wyrok oddalający skargę kasacyjną, jeżeli nie ma usprawiedliwionych podstaw albo jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu;

  • wyrok uwzględniający skargę kasacyjną. W razie uwzględnienia skargi sąd uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie , a gdyby ten sąd nie mógł rozpoznać jej w innym składzie innemu sądowi. W razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sąd rozpoznaje ją w innym składzie.

  • Wyrok merytoryczno-reformacyjny. Jeżeli nie ma naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego. NSA może uchylić zaskarżone orzeczenie i rozpoznać skargę. W tym przypadku sąd orzeka na podstawie stanu faktycznego przyjętego w zaskarżonym wyroku.

Podobne prace

Do góry