Ocena brak

ORTOGENEZA

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

ORTOGENEZA (gr. orthós = prosty + genesis = pochodzenie) ang. orthogenesis; fr. orthogenese; nm. Orthogenesis

Jedna z koncepcji -^ ewolucjonizmu (2), według której rozwój filogenetyczny pew­nych grup organizmów ma charakter jednokierunkowy. Koncepcja ortogenezy za­kłada, że zasadnicze znaczenie w procesie —> ewolucji (II) ma nie dobór naturalny (-> selekcja), lecz oddziaływanie środowi­ska i wewnętrzna tendencja danego szcze­pu do rozwijania pewnych cech w określo­nym kierunku, prostoliniowo lub jednoliniowo. Pojęcie ortogenezy wprowadził do ewolucjonizmu W. Haacke (1893), a jej koncepcję rozbudowali K. E. von Baer, Th. Eimer (1897), E. D. Cope (1896). Kon­cepcje ortogenezy głosili neolamarkiści, a przyjmowali je zwłaszcza paleontolo­dzy; obecnie uważane są za błędne.

Z ortogenezą łączy się pojęcie ortoselekcji (Orthoselektion). (L. Platę, 1913), wprowadzone dla wytłumaczenia pew­nych ortogenetycznych zmian cech u zwie­rząt. Ortoselekcja oznacza, że jeżeli ist­nieje tendencja do przystosowywania się (—> adaptacja /I/), to selekcja zmierza do ulepszenia adaptacji, pod tym jednak wa­runkiem, że środowisko nie ulegnie zmia­nie i że tendencja się utrzyma. Ortosele­kcja zakłada istnienie kierunku zmian ewolucjnych. -^ Filogeneza.

Podobne prace

Do góry