Ocena brak

Organy w pomocniczych jednostkach podziału gminy - Sołectwo

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

  • Organem ustawodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, w którym mogą uczestniczyć z głosem rozstrzygającym wszyscy obywatele gminy, zamieszkali na terenie sołectwa. Zebranie wiejskiej jest tradycyjna formą samorządową, instytucją demokracji bezpośredniej. Można przyjąć, że zebranie wiejskie jest właściwe we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych na rzecz pozostałych organów sołectwa, a mianowicie organu wykonawczego – sołtysa oraz wspomagającej go rady sołeckiej.

  • Zadania sołtysa – administruje majątkiem sołectwa, w zakresie ustalonym statutem sołectwa, zgodnie z uchwałami zebrania wiejskiego; organizuje mieszkańców sołectwa do wspólnych przedsięwzięć; jako przewodniczący i organ wykonawczy zebrania wiejskiego prowadzi obsługę tego organu sołectwa oraz organizuje jego pracę (przygotowuje projekty uchwał zebrania wiejskiego oraz wykonuje te uchwały, a także zwołuje zebrania wiejskie.

  • Rada sołecka jako organ opiniodawczo-doradczy wspomaga działalność sołtysa.

Podobne prace

Do góry