Ocena brak

Organy samorządu województwa: sejmik i zarząd województwa

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Sejmik województwa

Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. W skład sejmiku wchodzą radni w liczbie 45 w województwach liczących do 2 000 000 mieszkańców oraz po 5 radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców.

Do wyłącznej właściwości sejmiku należą sprawy poza stanowieniem aktów prawa miejscowego należy uchwalanie: strategii rozwoju województwa oraz wieloletnich planów wojewódzkich, planu zagospodarowania przestrzennego, budżetu województwa, podatków i opłat lokalnych, “Priorytetów współpracy zagranicznej województwa”,

Do sejmiku należy wybór i odwoływanie zarządu województwa, Do funkcji kontrolnych sejmiku należy rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa i realizacji strategii rozwoju oraz wieloletnich programów wojewódzkich, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu i sprawozdań finansowych województwa. Sejmik podejmuje uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi z tytułu wykonania budżetu.

Sejmik wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących w liczbie nie większej niż trzech, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Sejmik może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do wykonywania określonych zadań., jest obowiązany powołać komisję rewizyjną

Uchwały sejmiku zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej

Zarząd województwa, marszałek województwa i urząd marszałkowski

Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa, liczącym 5 osób. W skład zarządu wchodzi marszałek województwa jako przewodniczący, wiceprzewodniczący i pozostali członkowie. Sejmik wybiera ze swojego grona marszałka województwa bezwzględną większością głosów. Pozostałych członków zarządu , w tym nie więcej niż 2 wiceprzewodniczących, sejmik wybiera na wniosek marszałka, w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów, bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku.

Uchwała sejmiku w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu. Sejmik po zapoznaniu się z wnioskiem komisji rewizyjnej i opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały o nieudzielenie absolutorium zarządowi, może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu.

Odwołanie marszałka z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium może nastąpić tylko w przypadku jednoczesnego wyboru marszałka województwa.

Odwołanie marszałka jest równoznaczne z odwołaniem całego zarządu.

Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa , nie zastrzeżone na rzecz sejmiku i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Istnieje więc domniemanie kompetencji zarządu województwa w zakresie zadań należących do samorządu województwa.

Marszałek województwa kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje województwo na zewnątrz. Do niego należy organizowanie pracy zarządu województwa i urzędu marszałkowskiego. W sprawach nie cierpiących zwłoki , związanych zagrożeniem bezpośrednio zdrowia i życia marszałek województwa podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu województwa. Czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu.

Marszałek województwa wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu adm. publicznej, tj. decyzje administracyjne. Od decyzji administracyjnych wydawanych przez marszałka i osoby przez niego upoważnione, służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, natomiast w sprawach powierzonych na podstawie porozumienia z wojewodą - do właściwego ministra.

Zarząd województwa wykonuje zadania województwa przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.. Czynności prawne z których wynikają zobowiązania pieniężne województwa wymagają kontrasygnaty skarbnika.

Podobne prace

Do góry