Ocena brak

Organy rządowej administracji niezespolonej

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Do organów tych należą utrzymane przez ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie:

dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień,

dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, inspektorzy kontroli skarbowej,

dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych,

dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar,

dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów probierczych,

dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,

dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej,

dyrektorzy urzędów celnych,

dyrektorzy urzędów morskich,

dyrektorzy urzędów statystycznych,

Główny inspektor i inspektorzy dozoru technicznego żeglugi morskiej,

kierownicy inspektoratów żeglugi śródlądowej,

komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci strażnic oraz komendanci granicznych placówek kontrolnych i dywizjonów Straży Granicznej,

Prezes Agencji Rynku Rolnego i podmioty mu podległe,

regionalni inspektorzy celni.

Nadto w dalszym ciągu pozostały niezespolone dotychczas funkcjonujące struktury administracyjne:

organy administrujące Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych, sądów wojskowych;

organy prokuratury;

organy przedsiębiorstw państwowych (które wydają decyzje administracyjne);

organy zakładów administracyjnych;

organy banków państwowych;

organy administracji ubezpieczeń społecznych (ZUS);

organy administracji dróg;

organy administracji archiwów;

organy Najwyższej Izby Kontroli;

organy instytutów naukowych poza systemem szkół wyższych;

organy wszystkich kontroli międzyresortowych nie zorganizowanych w systemie wojewódzkiej rządowej administracji zespolonej lub w systemie państwowej administracji zespolonej.

Cechy wspólne tych organów mają dość różnorodny charakter. W płaszczyźnie badania stosunków prawnych w obrębie struktur organizacyjnych wskazać trzeba na pełne wykorzystanie podporządkowania hierarchicznego, wynikające z potrzeb scentralizowanego kierownictwa i bezwzględnego zapewnienia państwowej jednolitości polityki i działania. Ponadto swoista budowa tych organów, dostosowana każdorazowo do zadań poszczególnych organów, odbiega od zasad budowy innych organów administracji publicznej, choć zasada dekoncentracji wewnętrznej występuje we wszystkich rodzajach struktur. Jednak są też cechy wyraźnie odmienne. Należy tu zaliczyć przede wszystkim różność zadań poszczególnych grup organów. I tak:

liczna grupa organów powołanych wyłącznie do sprawowania funkcji kontrolnych (nadzorczych), przy czym charakter działań w obrębie tych funkcji nosi często charakter policyjny (np. urzędy górnicze);

funkcje z zakresu administracji państwowej niektóre z organów pełnią w sposób wyłączny, inne organy zaś łączą je ze specjalistycznymi zadaniami spoza obszaru stosunków administracyjnych (np. organy administracji leśnej);

niektóre organy nie rozstrzygają spraw indywidualnych z zakresu administracji państwowej (organy administracji statystyki);

często zadania administracyjno-prawne związane są bezpośrednio z prowadzeniem działalności usługowej (usługi niematerialne świadczone przez zakłady administracyjne).

Ponadto zróżnicowany jest zasięg działalności administracyjnej. Jedne organy mają tu zasięg analogiczny do zasięgu innych organów administracji, inne wyraźnie mniejszy, co oznacza ograniczenia podmiotowe w sferze poddania administracji tych organów (np. urzędy morskie). Po trzecie część organów ma właściwość miejscową zgodną z podstawowym podziałem administracyjnym państwa, część zaś działa na podstawie specjalnego podziału administracyjnego.

Podobne prace

Do góry