Ocena brak

Organy prowadzące postępowanie i ich właściwości

Autor /SibAccurrycar Dodano /20.03.2006

Organami prowadzącymi post. adm. są organy adm. publicznej do których należą:
a) organy adm. rządowej,
b) organy adm. jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa).
O tym jaki organ powinien prowadzić post. w danej sprawie rozstrzygają przepisy KPA dotyczące właściwości organów. Wyróżniają one:
1) właściwość miejscowa,
2) właściwość rzeczowa,
3) właściwość instancyjna.

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWĄ określają granice terytorialnego zasięgu kompetencji danego organu.
WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWĄ organu adm. określa się wg przepisów o zakresie działania danego organu adm. publicznej, jest to więc uprawnienia organu do prowadzenia post. i wydania rozstrzygnięcia w określonej sprawie.

WŁAŚCIWOŚĆ INSTANCYJNA określa który organ rzeczowo właściwy w danej sprawie uprawniony jest do rozstrzygania w I instancji, a który w II instancji (odwoławczy)

Na tle właściwości między organami mogą wynikać spory kompetencyjne:
1)spór pozytywny- występuje wówczas gdy 2 organy albo więcej uważają się za właściwe do prowadzenia postępowania w sprawie;
2) spór negatywny - gdy żaden z organów nie uważa się za właściwy do prowadzenia postępowania.

Art. 24 KPA określa sytuacje w których pracownik organu orzekającego podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu, są to następujące sytuacje:
a) gdy przemawiają za tym związki pracownika z uczestnikiem postępowania,
b) gdy przemawiają za tym związki pracownika ze sprawą,
c) gdy przemawiają za tym stosunki służbowe,
d) gdy zachodzą inne okoliczności mogące podważyć bezstronność pracownika.

Organami wyższego stopnia w rozumieniu KPA są:
1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego ? samorządowe kolegia odwoławcze (chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej),
2) w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie,
3) w stosunku do innych organów adm. publicznej - odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie a w razie ich braku ? organy państwa sprawujące nadzór nad ich działalnością.

Podobne prace

Do góry