Ocena brak

Organy powiatu: rada i zarząd powiatu

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Rada powiatu

W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie 20 w powiatach liczących do 40 000 mieszkańców oraz po 5 na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, ale nie więcej niż 60 radnych , wybrani w wyborach bezpośrednich.

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.

Do wyłącznej właściwości rady należą sprawy : stanowienie aktów prawa miejscowego, wybór i odwołanie zarządu powiatu, powołanie i odwołanie sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, który jest głównym księgowym budżetu powiatu,

uchwalanie budżetu powiatu, podejmowanie uchwał w sprawie wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami, , sprawach majątkowych powiatu,

Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Rada powiatu może powoływać ze swego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań .

Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Dla sprawowania funkcji kontrolnej rada powołuje komisję rewizyjną z grona radnych, z wyłączeniem przewodniczącego, wiceprzewodniczących rady oraz radnych będących członkami zarządu. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu oraz występuje do rady z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium zarządowi..

Uchwały rady, jak i zarządu powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu organu.

Statut powiatu określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powoływanych przez radę , a także zasady tworzenia klubów radnych. Statut powiatu, jako jeden z aktów prawa miejscowego

Zarząd powiatu, starosta i starostwo powiatowe

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu wchodzi starosta oraz pozostali członkowie zarządu w liczbie od 3 do 5 osób, w tym wicestarosta.. Rada powiatu dokonuje wyboru zarządu powiatu w ciągu 3 miesięcy w przeciwnym razie ulega rozwiązaniu z mocy prawa..

Zarząd powiatu może zostać odwołany z powodu nieudzielenia mu absolutorium, a także z innej przyczyny. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. W szczególności do zadań powiatu należy: przygotowywanie projektów uchwał rady, wykonywanie uchwał rady, gospodarowanie mieniem powiatu , wykonywanie budżetu powiatu,

Zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.

Statut powiatu określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu.

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową adm. zespoloną.

Kierownikiem starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży jest starosta . Powołuje i odwołuje on kierowników tych jednostek, zatwierdza programy ich działania, uzgadnia wspólne ich działanie, a w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek.

W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu. Czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu powiatu.

Od decyzji administracyjnych starosty oraz decyzji wydawanych w jego imieniu służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalany przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu.

Podobne prace

Do góry