Ocena brak

Organy nadzoru górniczego

Autor /Kolinduks Dodano /17.02.2005

Organami nadzoru górniczego, jest prezes Wyższego Urzędu Górniczego, oraz dyrektorzy terenowych organów administracji rządowej czyli okręgowych i specjalistycznych urzędów górniczych.
Dyrektorzy okręgowych i specjalistycznych urzędów górniczych podlegają prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego i wykonują swoje zadania przy pomocy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych.
„Art. 106. 1. Organami nadzoru górniczego są:
1) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
2) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych oraz specjalistycznych urzędów górniczych.
2.Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych działają jako organy pierwszej instancji w sprawach należących do właściwości organów nadzoru górniczego, chyba że sprawy te zostały zastrzeżone do właściwości Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego”1

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest centralnym organem administracji rządowej, nadzorowanym przez ministra właściwego właściwy do spraw środowiska, powoływanym i odwoływanym przez Prezesa Rady Ministrów.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest organem nadzoru górniczego i wykonuje swoje zadania przy pomocy Wyższego Urzędu Górniczego, działającego pod jego bezpośredniego kierownictwem.

Stanowisko Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego może zajmować osoba spełniająca pewne wymogi:
1.posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
2.jest obywatelem polskim
3.korzysta z pełni praw publicznych,
4.nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. posiada kompetencje kierownicze,
6.posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
7.posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Nabór na stanowisko, poprzedzone ogłoszeniem w odpowiedni sposób, przeprowadza zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw środowiska, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów.
W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, oraz kompetencje kierownicze.
„Art. 107
2g. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw środowiska.
1
2h. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według
poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6) skład zespołu.
2i.

Podobne prace

Do góry