Ocena brak

Organy gminy: Rada gminy i zarząd gminy

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Rada gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym.

W skład rady gminy wchodzą radni w liczbie co najmniej 15 w gminie do 4 000 mieszkańców, do 45 radnych w gminie o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 do 200 000 , a następnie po 5 radnych na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż 100 radnych.

Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

Wybory do wymienionych rad i sejmików są równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym)

Eksponowane stanowisko wyraża się w tym, że należą do niej podstawowe kompetencje zastrzeżone na rzecz gminy. Są to kompetencje stanowiące i kontrolne.

W ramach kompetencji stanowiących rada podejmuje uchwały o różnym charakterze prawnym. Mogą to być przepisy gminne, budżet gminy uchwały o wyborze członków organów gminy (zarządu, komisji), mogą dotyczyć porozumień z organami adm. rządowej w sprawie przejęcia zadań powierzonych itp.

W ramach kompetencji kontrolnych rada gminy kontroluje działalność zarządu oraz podporządkowanych jednostek, do których należą : urząd gminy, zakłady (szkoły, ośrodki zdrowia itp.) i inne jednostki gospodarcze.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy będące w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Organizację wewnętrzną i tryb pracy rady i jej organów określa statut gminy, który musi być zgodny z ustawą.

Rada obraduje na sesjach, zwoływanych przez przewodniczącego rady “w miarę potrzeby”, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. W przypadku wniesienia wniosku przez zarząd lub co najmniej 1/4 ustawowej liczby radnych o zwołanie sesji,wówczas w ciągu 7 dni sesję należy zwołać. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje się w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.

Uchwały rady zapadają przy określonym quorum i odpowiednią większością głosów. Quorum powinno wynosić co najmniej 50% składu rady, uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy wymaga bezwzględnej większości głosów, tak jak wybór wójta lub burmistrza, zaś odwołanie wójta lub burmistrza wymaga większości 2/3 głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

Przewodniczącego rady wybiera się z grona radnych (nie może być on wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta). Wybiera się także od 1 do 3 wiceprzewodniczących, tj. zastępców przewodniczącego, także z grona radnych. Nie wolno łączyć funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady ze stanowiskiem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta bądź innego członka zarządu gminy.

Organami “wewnętrznymi” rady są komisje rady. Rada może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje są organami rady i dlatego jej podlegają. Przedkładają radzie swoje plany pracy i składają sprawozdania ze swej działalności.

Szczególną pozycję ma komisja rewizyjna .Powołanie jej jest obligatoryjne. W jej skład mogą wchodzić wyłącznie radni, z wyłączeniem przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy oraz członków zarządu. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi

Zarząd gminy i jego przewodniczący oraz urząd gminy

Zarząd gminy jest kolegialnym organem wykonawczym. Organ ten składa się z 3 do 7 osób. Przewodniczącym zarządu jest wójt lub burmistrz. Rada gminy wybiera zarząd spośród radnych lub spoza składu rady w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów

Rada gminy wybiera wójta lub burmistrza bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zastępca lub zastępcy wójta albo burmistrza oraz pozostali członkowie zarządu wybierani są na wniosek wójta lub burmistrza zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady , w głosowaniu tajnym.

Po upływie kadencji rady gminy zarząd działa do dnia wyboru nowego zarządu. Uchwała rady gminy w sprawie nie udzielenia zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu. Nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia tej uchwały, rada gminy na zwołanej sesji rozpatruje sprawę odwołania zarządu.

Odwołanie zarządu z powodu nie udzielenia absolutorium może nastąpić po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej, opinią regionalnej izby obrachunkowej oraz uchwałą tej izby w sprawie uchwały rady gminy o nie udzieleniu absolutorium i po wysłuchaniu wyjaśnień zarządu.

Rada gminy może odwołać zarząd, z wyj. wójta lub burmistrza, z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek 1/4 ustawowego składu rady. Wniosek taki wymaga formy pisemnej i uzasadnienia , a także zaopiniowania przez właściwą komisję oraz przez komisję rewizyjną.

W obu tych przypadkach uchwała rady gminy w sprawie odwołania zarządu podejmowana jest bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Rada gminy może odwołać wójta lub burmistrza większością 2/3 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Odwołanie wójta lub burmistrza jest równoznaczne z odwołaniem pozostałych członków zarządu.

W przypadku odwołania zarządu rada gminy w ciągu 1 miesiąca wybiera nowy zarząd, a do tego czasu obowiązki zarządu wykonuje zarząd dotychczasowy.

Kompetencje zarządu zarząd jest organem wykonawczym rady. Wg ustawy zarząd wykonuje uchwały rady oraz przygotowuje projekty uchwał rady gminy. Projekty te mogą też przygotowywać inne organy, np. komisje rady.

Ponadto zarząd wykonuje zadania gminy określone przepisami prawa, np. : gospodarowanie mieniem gminy, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zarządowi przysługują też kompetencje, które konkretyzuje ustawa, np.; prawo wydawania zarządzeń zawierających przepisy porządkowe, przygotowanie projektu budżetu, informowanie mieszkańców gminy o kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz o wykorzystaniu środków budżetowych.

Przewodniczący zarządu obok funkcji przewodniczącego organu kolegialnego, posiada też własne kompetencje. Poza tym w sprawach nie cierpiących zwłoki (w związku z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego) wójt i burmistrz mogą realizować kompetencje zarządu. Akty podjęte w tym trybie wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu. Wójt nie może wydawać zarządzeń porządkowych.

Do kompetencji własnych wójta lub burmistrza należy przede wszystkim wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu adm. publicznej, łącznie ze wszelkimi aktami indywidualnie skierowanymi do konkretnie oznaczonego adresata.

Od decyzji wydanej przez wójta, burmistrza, zarząd gminy lub upoważniony organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki organizacyjnej j , służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.

Urząd nie jest organem, lecz zespołem środków materialnych i osobowych służących do wykonywania kompetencji i zadań organów. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny. Regulamin to akt prawny uchwalony przez radę na wniosek zarządu gminy. Regulamin musi być zgodny z ustawą i statutem gminy. Kierownikiem urzędu jest zawsze wójt lub burmistrz czy prezydent miasta.

Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze, w których powołuje się również ich organy.

W sołectwie działa zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy i sołtys jako organ wykonawczy, wspomagany przez radę sołecką. W dzielnicy lub osiedlu funkcjonuje rada jako organ uchwałodawczy o liczbie członków ustalonej wg przepisów o składzie rady gminy i zarząd w składzie liczbowym takim samym jak zarząd gminy. Na czele zarządu stoi przewodniczący.

Podobne prace

Do góry