Ocena brak

Organy administracji publicznej

Autor /barbara Dodano /26.03.2011

 

Działalność administracyjną prowadzą urzędy administracji publicznej. Wśród nich wyróżniamy organy administracji rządowej i samorządowej.

Zależnie od przedmiotu działania i jej zakresu, charakter organu, składu i innych okoliczności, występuje kilka podziałów organów administracyjnych. Odnoszą Si one do organów administracji rządowej, a w części również do samorządu.

Wyróżniamy m.in. następujące organy administracji publicznej:

  1. Organy kolegialne i jednostkowe (podział ze względu na skład organu)

Organ kolegialny składa się z pewnej liczy osób, a decyzje zapadają w nim zespołowo, w drodze uchwały podjętej większością głosów (np. Rada Ministrów). W skład organu jednoosobowego wchodzi jedna osoba, a decyzje zapadają jednoosobowo (np. minister). Organy kolegialne wykorzystuje się głównie, gdy sprawą o podstawowym znaczeniu jest dojrzałość podejmowanych decyzji, ich staranne wyważenie, trafność decyzji. Zarówno organy kolegialne, jak i jednoosobowe mają swoje wady i zalet. Organy jednoosobowe administrują sprawnie, lecz prawdopodobieństwo podjęcia błędnej decyzji jest znacznie większe, natomiast w organach kolegialnych decyzja może być znacznie dokładniej przemyślana i przed podjęciem poddana wszechstronnej analizie, ale właśnie wskutek tego działalność organów kolegialnych może okazać się nie dość sprawna. Państwo dąży do połączenia zalet obu rodzajów organów. Jedną z prób zmierzających w tym kierunku jest tworzenie kolegiów przy organach jednoosobowych.

  1. Organy centralne i terenowe (podział ze względu na zasięg działalności)

Organami centralnymi są te organy administracji, które obejmują swoim działaniem teren całego kraju, zgodnie z przyznanymi im w konstytucji i w innych ustawach kompetencjami. Wśród centralnych organów administracji państwowej specjalną grupę stanowią organy naczelne. Centralnymi organami są m.in. rada Ministrów, ministrowie, Główny Urząd Statystyczny.

Organem terenowym nazywamy taki organ, którego kompetencje rozmącają się jedynie na określoną cześć terytorium państwa, odpowiadającą z reguły jednostce podziału administracyjnego (np. województwo)

  1. Organy o kompetencji ogólnej i szczególnej

Wśród organów administracji odróżniamy takie, które zajmują się zarządzaniem wszystkimi lub przynajmniej większa ilością dziedzin życia na danym terenie, oraz takie, które podlega tylko jedna dziedzina zarządu państwowego. Pierwsze z nich organy o kompetencji ogólnej (wojewoda), drugie – organy o kompetencji szczególnej (minister).

Podobne prace

Do góry