Ocena brak

Organizacje pożytku publicznego

Autor /Kolinduks Dodano /27.03.2005

Podstawą prawną jest ustawa z 07. 04. 1989 r. prawo o stowarzyszeniach.
Stowarzyszenie jest to dobrowolne, trwałe, samorządne zrzeszenie o celach niezarobkowych.
Zrzeszenie to grupa społeczna o charakterze celowym, której uzasadnieniem istnienia jest zaspokajanie określonych potrzeb osób zrzeszających się.
Definicja stowarzyszenia zawarta w rozporządzeniu Prezydenta RP z 27. 10. 1932 r. to: związek osób zdążających zgodnie z prawem do osiągnięcia wspólnego celu.
Definicja literaturowa: stowarzyszenie to niepaństwowa, dobrowolna, dążąca do zadośćuczynienia szczególnym upodobaniom, zapotrzebowaniom członków organizacja społeczna.
Cechy stowarzyszenia:
1. dobrowolność.
2. trwałość.
3. samorządność.
4. niezarobkowy charakter.

Dobrowolność wyraża się:
1. w swobodzie tworzenia stowarzyszeń.
2. nikogo nie można zmusić do przynależności do stowarzyszenia.
3. wyrazem cechy dobrowolności jest to, że nikt nie może ponosić negatywnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim.

Trwałość:
1. oznacza ciągłość działania.
2. stowarzyszeń nie tworzy się dla realizacji jednorazowego celu.
3. w literaturze aspekt trwałości określa się jako oddzielenie istnienia stowarzyszenia od fizycznego istnienia poszczególnych członków.

Samorządność jest to:
- samodzielność w kształtowaniu celów, programów i struktur stowarzyszenia.
Samodzielność ta jest nieco ograniczona przez ustawodawcę, który określa, że każde stowarzyszenie zarejestrowane musi mieć zarząd, organ kontroli wewnętrznej i Walne Zebranie Członków bądź Delegatów. Istnieje jednak możliwość taka, by statuty stowarzyszeń przewidywały istnienie także innych organów np. sądów koleżeńskich.
Samodzielność w kształtowaniu struktur stowarzyszenia wyraża się także w możliwości tworzenia jednostek terenowych np. kół czy oddziałów.

Niezarobkowy charakter :
W świetle orzecznictwa i praktyki ostatnich lat należy uznać, że stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Ograniczenie polega jednak na tym, że dochód z działalności gospodarczej nie może być dzielony między członków, lecz musi być przeznaczony na realizację celów statutowych.
W aspekcie niezarobkowego charakteru warto zwrócić uwagę na 2 orzeczenia. Na uchwałę Sądu Najwyższego z 27. 02. 1990 r. oraz wyrok NSA w Poznaniu z 24. 03. 1994 r.
W myśl pierwszego orzeczenia nie można uzależnić wysokości wynagrodzenia pracownika stowarzyszenia i jednocześnie jego członka tak, by było ono powiązane z wysokością dochodu uzyskanego z dział. gosp.
NSA natomiast podkreśla, że stowarzyszenia nie są podmiotami dział. gospod. w rozumieniu ustawy regulującej dział. gosp.


Rodzaje stowarzyszeń:
1. stowarzyszenia zarejestrowane w KRS.
2. stowarzyszenia zwykłe.
3. związki stowarzyszeń.
4. stowarzyszenia międzynarodowe.
5.

Podobne prace

Do góry