Ocena brak

Organizacje młodzieżowe (1914 - 1978)

Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013

Kościół starał się objąć swoimi bractwami i stowarzyszeniami jak najszersze kręgi młodzieży katolickieji współdziałał z innymi organizacjami młodzieżowymi, jak skauting czy organizacje sportowe, jeśli odpowiadałyideałom religijnym, mię były mu wrogie i nie miały charakteru politycznego. Gdy powstała Akcja Katolicka, starała się wciągnąć całą młodzież, miejską i wiejską, w swe szeregi.

W Belgii wikariusz w Laeken, na przedmieściu Brukseli, Joseph Cardijn, zorganizował młodzież robotniczą,dając jej nazwę Robotniczej Młodzieży Chrześcijańskiej (Jeunesse Ouvrière Chrétienne, JOC).Gdy przedstawiał (1922) program krajowej organizacji młodzieży robotniczej pod tą samą nazwą i ułożyłdla niej statut, przyjęty przez episkopat, wysunął na czoło cztery zadania: wychowanie religijne, uprawianieakcji katolickiej, propagowanie ubezpieczenia społecznego i kas oszczędności oraz obronę interesówzawodowych.

Metoda działania opierała się na zasadzie, że młodzież działa wśród siebie, przez siebie idla siebie, stosując trzystopniowe postępowanie: poznać, ocenić, działać (voir, juger, agir). W mentalnościkatolickiej wywołało to rewolucję kulturalną, bo dotąd w działaniu nie wychodzono od doświadczenia, lecz od zasad ogólnych i w ich świetle rozpatrywano, jakie powinno być konkretne postępowanie(metoda dedukcyjna). Odtąd zaś metoda indukcyjna stała się podstawą rewizji życia, którą uznano zawłaściwą Akcji Katolickiej.

JOC, jako organizacja katolicka aprobowana i zalecana przez Piusa XI, po dziesięciu latach miała w Belgiiokoło 80 tysięcy członków, we Francji - ponad 30 tysięcy. Dzięki licznym podróżom Cardijna (przerwanym.podczas drugiej wojny światowej, gdy aresztowała go policja niemiecka) JOC szybko zostaławprowadzona w wielu krajach i miała dużo członków. Rozwój był tak widoczny, a skutki działania takwielkie, że arcybiskup Paryża, kardynał Jean Verdier powiedział: JOC to cud (nie boję się użyć tego słowa),cud, którego oczekiwaliśmy i który Bóg wreszcie urzeczywistnia, jesteśmy bowiem u początku nowegostadium cywilizacji chrześcijańskiej.

We Francji, gdzie istniało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Francuskiej (Association Catholique dela Jeunesse Française, ACJF), na wzór JOC-u (młodzież męska) powstała katolicka organizacja robotniczejmłodzieży żeńskiej (JFOC), a następnie katolickie organizacje męskiej młodzieży wiejskiej (JAC),marynarzy (JMC), studentów (JEC), młodzieży wolnych zawodów (JIC), mające swe odpowiedniki umłodzieży żeńskiej (JMCF, JECF, JICF). Wszystkie zachowywały organizacyjną autonomię, lecz koordynowaćich działalność starała się ACJF, pełniąc to zadanie przez wiele lat, aż po wewnętrznym kryzysie(1956) została rozwiązana.

Katolicy we wszystkich krajach tworzyli swoje organizacje młodzieżowe pod różnymi nazwami. W Niemczech zaczęto od założenia w Kolonii (1919) związku młodzieżowego Neudeutschland, pod hasłemMłodzież, Ojczyzna, Kościół, który wydawał trzy własne pisma: Der Leuchtturm, Die Burg, DerAufstieg. Utworzono następnie unię związków Verband der katholischen Jugen- und Jungmännervereine,która skupiała 3600 różnych stowarzyszeń lokalnych, z 350 tysiącami członków.

W krajach, które przyjęły włoski model Akcji Katolickiej, jak Polska, zorganizowano młodzież w (krajowychKatolickich Związkach Młodzieży Męskiej (KZMM) i Młodzieży Żeńskiej (KZMŻ), które obejmowałydiecezjalne Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej (KSMM) i Młodzieży Żeńskiej(KSMŻ), posiadające w parafiach, a nawet w poszczególnych miejscowościach parafii swoje OddziałyKSMM i Oddziały KSMŻ.

W Niemczech szybko rozbudowały się katolickie organizacje młodzieży akademickiej. Takie sameorganizacje, istniejące i rozwijające się w innych krajach, brały udział w międzynarodowych kongresachstudentów katolickich. Na kongresie (1921) utworzono międzynarodową federację katolickiej młodzieżyakademickiej Pax Romana. Od kongresu w Rzymie (1947) zmieniono jej charakter i utworzono pod nazwąPax Romana dwie sekcje autonomiczne: studentów (Pax Romana, Mouvement International des EtudiantsCatholiques) oraz katolickich intelektualistów (Pax Romana, Mouvement Intemational des IntellectuelsCatholiques). Niezależnie od tego utworzono (1949) międzynarodową Federację UniwersytetówKatolickich (Féderation des Universités Catholiques, FUC).

Podobne prace

Do góry