Ocena brak

Organizacje międzynarodowe uniwersalne: geneza i zasadnicze przesłanie. Liga Narodów i jej znaczenie w rozwoju organizacji międzynarodowych

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

W XX w. Oprócz wyspecjalizowanych organizacji ekonomicznych i komunikacyjnych pojawiają się struktury uniwersalne, zarówno po względem członkostwa, jak i zasięgu działania, a co najważniejsze – zgodnie z intencjami zorientowane na polityczna współpracę państw. Prekursorem tego typu organizacji jest utworzona w Paryżu 1920 roku Liga Narodów. Sukcesorem i kontynuatorem idei i celów LN stała się Organizacja Narodów Zjednoczonych. Jej 50-letnia tradycja potwierdza potrzebę istnienia tego typu organizacji uniwersalnych.

Liga Narodów stanowiła prototyp organizacji międzynarodowej uniwersalnej obejmującej wszystkie dziedziny stosunków międzynarodowych, której podstawowym celem było utrzymanie powszechnego pokoju i bezpieczeństwa. Powstanie LN zapowiedział w orędziu z 8.01.1918r prezydent W. Wilson. Działalność rozpoczęła 16.01.1920. Członkostwo w LN dostępne dla każdego państwa. Główne organa to: Zgromadzenie, Rada i stały Sekretariat.

Decyzje podejmowane jednomyślną uchwałą obecnych i biorących udział w głosowaniu. W okresie 20-letniej działalności organizacja miała pewne osiągnięcia np. w kwestiach mniejszości narodowych, kodyfikacji prawa międzynarodowego, jednak w sprawach dotyczących pokoju światowego nie wywiązywała się ze swoich obowiązków. Zakończyła działalność 18 kwietnia 1946 roku.

Do góry