Ocena brak

Organizacja sądów szczególnych

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Sądy szczególne są to sądy o właściwości obejmującej określoną grupę spraw i usytuowane poza systemem sądów powszechnych. Istnieją one w sposób stały. Konstytucja wymienia 2 typy sądów szczególnych:

 1. Sądy wojskowe:

  • dzielą się na wojskowe sądy garnizonowe i wojskowe sądy okręgowe,

  • są to sądy karne właściwe w sprawach o przestępstwa popełnione przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, a także w sprawach o niektóre przestępstwa popełnione przez cywilnych pracowników wojska oraz żołnierzy sił zbrojnych państw obcych,

  • sądy garnizonowe orzekają w pierwszej instancji, środki odwoławcze od ich orzeczeń i zarządzeń rozpoznają sądy okręgowe, którym przysługuje też pierwszoinstancyjna właściwość w sprawach najpoważniejszych; jako druga instancja występuje wówczas Izba Wojskowa SN, poza tym w Izbie Wojskowej rozpatruje się kasacje od orzeczeń wydanych w drugiej instancji.

 2. Sądy administracyjne:

 • sądami administracyjnymi są: Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne,

 • NSA sprawuje nadzór nad działalnością sądów administracyjnych w zakresie orzekania; na jego czele stoi Prezes NSA, a organami samorządu sędziowskiego są: Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA oraz Kolegium NSA,

 • NSA dzieli się na 3 izby: Finansową, Gospodarczą oraz Ogólnoadministracyjną o właściwościach określonych ich nazwami.

Podobne prace

Do góry