Ocena brak

Organizacja sądów powszechnych

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Konstytucja nie określa struktury sądów powszechnych, ale przez wprowadzenie wymogu dwuinstancyjności zakłada, że struktura ta musi obejmować przynajmniej 2 szczeble. Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych idzie jednak dalej i nadaje sądownictwu powszechnemu trójszczeblowy charakter. Sądami powszechnymi są:

  • Sądy rejonowe – tworzone dla jednej lub większej liczby gmin lub dla części gminy (np. w Wa-wie). Są one przede wszystkim sądami pierwszej instancji, a jego właściwość obejmuje sprawy karne i cywilne. W ramach sądu rejonowego może być utworzona specjalna jednostka organizacyjna zajmująca się sprawami rodzinnymi i sprawami nieletnich (tzw. sąd rodzinny), jednostka zajmująca się sprawami z zakresu prawa pracy (tzw. sąd pracy) oraz jednostka zajmująca się sprawami gospodarczymi (tzw. sąd gospodarczy). W sądzie rejonowym mogą też być tworzone sądy grodzkie (jako wydziały lub wydziały zamiejscowe), których właściwość obejmuje przede wszystkim orzekanie w pierwszej instancji w sprawach o wykroczenia i niektóre przestępstwa skarbowe.

  • Sądy okręgowe – są sądami wyższego stopnia. Właściwość sądu okręgowego ma charakter mieszany: z jednej strony, jest sądem odwoławczym w sprawach rozstrzyganych w pierwszej instancji przez sądy rejonowe, z drugiej strony, rozpoznaje w pierwszej instancji sprawy poważniejsze lub o charakterze bardziej skomplikowanym, określone przez ustawę. Sąd okręgowy jest podzielony na wydziały cywilne, karne i penitencjarne, w ramach tych sądów (nie wszystkich) tworzy się też odrębne jednostki zajmujące się sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz jednostkę zajmującą się sprawami gospodarczymi. W sądzie okręgowym w Wa-wie tworzy się też jednostkę do spraw antymonopolowych oraz jednostkę organizacyjną do spraw rejestrowych.

  • Sądy apelacyjne – tworzone są dla obszaru obejmującego kilka okręgów sądowych. Pełnią one zadania sądu drugiej instancji, bo rozpatrują apelacje od orzeczeń sądów okręgowych działających jako pierwsza instancja. W sądach tych tworzy się wydziały cywilne, karne oraz pracy i ubezpieczeń społecznych. W warszawskim sądzie apelacyjnym istnieje też odrębny wydział lustracyjny.

Organami sądów powszechnych są: prezes oraz – na szczeblu sądów okręgowych i apelacyjnych – organy samorządu sędziowskiego, tj. zgromadzenia ogólne i kolegia.

Podobne prace

Do góry