Ocena brak

ORGANIZACJA

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

ORGANIZACJA (nłc. <organisatio> = urzą­dzenie, układ; wewnętrzna budowa orga­nizmu zwierzęcego lub roślinnego; forma urządzenia gospodarstwa, stowarzysze­nia itp. — całego społeczeństwa) ang. organization; fr. organisation; nm. Organisation

 1. Całość złożona z części przyczyniają­cych się do jej prawidłowego funkcjono­wania (T. Kotarbiński, J. Zieleniewski).

 2. Zespół osób, ewentualnie wraz z apa­raturą, współdziałających ze sobą w spo­sób skoordynowany.

 3. Właściwość całości, np. zespołu ludzkiego, polegająca na celowym powiązaniu wzajemnym części ze sobą i z ową cało­ścią; zorganizowanie jest stopniowalne (lepsza lub gorsza organizacja).

  4. soc. Organizacja społeczna — system metod koordynowania czynności i środ­ków przez zespół ludzi, którzy dla osiąg­nięcia określonego celu wykonują zadania
  cząstkowe.

  Organizacja formalna — orga­nizacja społeczna (w sensie wymienionym wyżej) ujęta w usankcjonowane prawnie przepisy, które określają i przydzielają za­dania, przywileje i zakresy odpowiedzial­ności poszczególnym członkom albo gru­pom ludzi.

  5. soc. Układ ról społecznych, instytucji nieformalnych, sankcji nieformalnych, wzo­rów działania przekazywanych wraz z obyczajami i tradycją, który to układ wytwa­rza się spontanicznie w procesach codzien­nego wzajemnego oddziaływania (inter­akcji).

  Organizacją jako systemem (-> układem) zajmuje się —> ogólna teoria systemów, or­ganizacją jako zespołem ludzkim — teoria organizacji, będąca działem —> prakseologii (organizacja rozpatrywana z punktu wi­dzenia sprawności jej funkcjonowania), a także socjologia organizacji.

Podobne prace

Do góry