Ocena brak

Organ administracji publicznej (pojęcie)

Autor /Walenty Dodano /25.11.2011

Wyróżniamy organy kolegialne i monokratyczne. Warunki, jakie powinien spełniać organ administracji rządowej:

-stanowi wyodrębnioną część aparatu administracji rządowej;

-działa w imieniu i na rachunek państwa;

-uprawniony jest do korzystania z środków władczych;

-działa w zakresie przyznanych mu kompetencji (zakres działania, zadania, uprawnienia i obowiązki).

Jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania administracji publicznej przez swoje organy z wyjątkiem rozstrzygnięć podejmowanych w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum).

Organy tych jednostek są:

-wyodrębnione organizacyjnie;

-działają w imieniu i na rachunek danej jednostki samorządu;

-korzystają ze środków władczych;

-działają w zakresie przysługujących im kompetencji.

Inne podmioty administracji publicznej mają również swoje organy, z tym że ich organy działają w imieniu i na rachunek tych podmiotów. I tak każdy zakład publiczny posiada organ jednoosobowy, a z reguły również organ kolegialny lub organy kolegialne. Organy wchodzą w skład organizacji administracji publicznej w państwie. Wszystkie organy administracji publicznej podległe są ustawom.

Organ administracji publicznej posiada uprawnienie do korzystania ze środków władczych. Element ten wyróżnia organy administracji publicznej spośród innych osób prawnych. Na zewnątrz korzystanie ze środków władczych przejawia się w uprawnieniu do stanowienia aktów prawnych posiadających moc obowiązującą, zagwarantowaną możliwością zastosowania środków przymusu państwowego w celu doprowadzenia do ich wykonania. Istotną cechą charakterystyczną organu jest przyznanie mu określonych prawem kompetencji.

Podobne prace

Do góry