Ocena brak

Opracowanie biznes planu

Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011

 

Umiejętność sporządzania poprawnego pod względem formy i treści biznes planu nie jest powszechna i wielu polskim przedsiębiorcom sprawia duże trudności. Opracowany biznes plan (będący planem strategicznym) musi być stale uaktualniany, zwłaszcza pod wpływem zmieniających się trendów rynkowych. Uaktualnianie powinno być dokonane przynajmniej raz w roku, w okresie poprzedzającym proces budżetowania. Opracowując biznes plan naIeży przestrzegać szeregu praktycznych zaleceń oraz specyficznych dla niego form. Opracowanie biznes planu jest to proces, który wymaga cyklicznej weryfikacji celów, metod, zadań i potrzeb przedsigbiorstwa. Przygotowanie planu właściwie nigdy się nie kończy. Formalnie przedsiębiorstwo może pisać plan raz w roku, ale kontrolować go i uaktualniać powinno znacznie częściej, kwartalnie lub nawet miesięcznie. Często potencjalni inwestorzy żądają uaktualnioną wersję planu.

W życiu każdej organizacji są takie szczególne momenty, w których sporządzenie biznes planu staje się koniecznością , a zwłaszcza :

- przed założeniem nowego przedsiębiorstwa, - podczas łączenia przedsiębiorstw,

- w celu uzyskania zewnętrznych środków na finansowanie swojej działalności lub ryzykownych przedsięwzięć,

- w krytycznym okresie ( np.: zmiana formy własności , zmiana profilu działalności , ukierunkowanie na nowe rynki , duże inwestycje ).

Sporządzając biznes plan kierowany do zewnętrznego adresata należy pamiętać, że czytać go będzie ktoś, kogo należy przekonać, iż przedmiot tego opracowania jest realny i korzystny, a ulokowanie w nim własnego kapitału jest opłacalne i bezpieczne. Nie jest to równoznaczne ze sporządzeniem biznes planu " pod jego odbiorcę", lecz wskazuje na konieczność rzetelności, maksymalnego obiektywizmu i realizmu w opisaniu zamierzenia, przedstawieniu chłonności rynku, stopnia prawdopodobieństwa uzyskania akceptacji nabywców nowego produktu lub usługi, zagrożenia ze strony konkurencji oraz działań, które zniwelują to zagrożenie, umożliwią uzyskanie przewagi konkurencyjnej i osiągnięcia zapIanowanej wysokości sprzedaży w pełnym cyklu obiegu produktu na rynku. Opracowanie biznes planu zmusza do szerszej analizy i zastanowienia się nad wieloma powiązanymi aspektami biznesu, pozwala zatem na weryfikowanie i udoskonalanie pomysłów. Należy dodać, że brak biznes planu w danym przedsiębiorstwie nie oznacza, iż nie stosuje ono żadnej strategii, choć w większości przypadków tak właśnie jest.

Pierwszych bogatych doświadczeń w zakresie opracowywania biznes planów dostarczyły programy prywatyzacyjne. Wymagania Ministerstwa Przekształceń Własnościowych i odpowiednich instancji wojewodów, reprezentujących Skarb Państwa, spowodowały mobilizację w tym zakresie zarówno firm konsultingowych, jak i zarządów prywatyzowanych przedsiębiorstw. Druga sferą zastosowania planów biznesowych stała się sfera bankowa, starająca się nadążyć za dynamicznym rozwojem odradzającej się przedsiębiorczości prywatnej, dla której pierwszą potrzebą było pozyskanie kapitału. Warunkiem (niekiedy jedynym) uzyskania kredytu bankowego stało się przedstawienie biznes planu. Wreszcie trzecią , najskromniejszą sferą, jest wykorzystanie ich dla własnych, wewnętrznych potrzeb przedsiębiorcy - właściciela lub zarządzającego firmą. Można przypuszczać, że pewna niechęć lub brak przekonania do biznes planów tworzonych dla wewnętrznych potrzeb firmy wynika z nieporozumień, jakie narosły wokół planów wykorzystywanych w dwóch pierwszych sferach.

Dla opracowania biznes planu konieczne jest posiadanie zasobu konkretnych informacji. Aby je zdobyć trzeba z reguły przeprowadzić wiele badań i analiz zróżnicowanych ze względu na rodzaj planowanego przedsięwzięcia. Należy też uwzględnić fakt, czy firma już istnieje na rynku, czy dopiero ma powstać.

W przypadku firmy już istniejącej do najważniejszych badań zaliczamy :

1. analizy dotychczasowej działalności firmy, czyli:

- analizę potencjału produkcyjnego,

- analizę finansow,

- analizę zarządzania,

2. analizę branży, w której firma działa,

3. analizę rynku,

4. analizę konkurencji.

W przypadku dopiero powstającej firmy lub przedsięwzięcia, obok trzech ostatnich punktów, najważniejsza jest analiza finansowa planowanych działań.

Analiza potencjału produkcyjnego, analiza finansowa oraz zarządzania umożliwiają poznanie mocnych i słabych stron firmy. Natomiast analiza branży, rynku i konkurencji pozwala na szczegółowe poznanie otoczenia, w jakim firma funkcjonuje (będzie funkcjonować w przyszłości) lub w jakim będzie realizowane przedsięwzięcie inwestycyjne. Daje to możliwość oszacowania szans i zagrożeń firmy (przedsięwzięcia). Znajomość mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń umożliwia kierownictwu firmy :

- określenie celów,

- wyznaczenie zadań zmierzających do osiągnięcia celów, - wybór działań umożliwiających realizację zadań.

Owe badania i analizy powinny dostarczyć niezbędnych informacji do opracowania planu strategicznego firmy (przedsięwzięcia), który jest

podstawą opracowania biznes planu. Dobrze opracowany biznes plan można porównać do biletu wizytowego, otwierającego dostęp do nowych środków finansowych. Przedsiębiorca musi w nim zaprezentować swój pomysł, znajomość rynku (potrzeby nabywców i sposoby dotarcia do nich) oraz przewagę nad konkurencją. Potencjalny inwestor szuka natomiast w przedstawionym mu biznes planie przede wszystkim zabezpieczenia swoich pieniędzy oraz pewności, że odzyska je wraz z odsetkami.

Podobne prace

Do góry