Ocena brak

Opracowane zagadnienia z teori kształcenia WSP TWP

Autor /sarmSaurb Dodano /15.01.2005

Teoria Kształcenia
1 DYDAKTYKA OGÓLNA JAKO DYSYPLINA NAUKOWA
Istota Dydaktyka- gr. Didasco ozn. uczę, nauczam, został użyty po raz pierwszy w Niemczech w XVII w.
Dydaktyka ogólna- nauka o kształceniu i samokształceniu; należy do nauk teoretycznych i praktycznych; pokazuje również określone wskazówki praktyczne dla procesu kształcenia (nauczyciel, wychowawca); należy do rodziny nauk pedagogicznych. Jest to nauka o nauczaniu i uczeniu się. Jest systemem poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących zjawisk, zależności i prawidłowości nauczania- uczenia się.
Przedmiot
1) Naukowa analiza i formułowanie celów kształcenia oraz z ich szczegółową charakterystyką.
2) Dobór treści kształcenia wg ustalonych zasad i zgodnie z celami dydaktycznymi.
3) Badania procesu kształcenia w celu wykrycia w nim określonych prawidłowości.
4) Formułowanie na poznanych prawidłowościach zasad nauczania.
5) Badania środków dydaktycznych i optymalnego ich wykorzystania (podręczniki, plansze, kościotrup na biologię)
6) Ustalenie najskuteczniejszych form organizowania nauczania np. zbiorowo lub indywidualnie, zespół (do 3 osób), grupa (od 3 wzwyż)
Cele kształcenia, treści kształcenia, procesy kształcenia, zasady nauczania, środki dydaktyczne, formy nauczania
Zadania
1) Jako nauka tworzy system poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez w zakresie nauczania i uczenia się.
2) Wskazuje sposoby przekształcania zjawisk nauczania i uczenia się
3) Dostarcza wiedzy o stanie nauczania i uczenia się w szkołach i innych instytucjach edukacyjnych
4) Bada prawidłowości procesu nauczania i uczenia się
5) Wskazuje skuteczne metody, środki i warunki pozwalające na właściwą realizację celów i zadań dydaktycznych
Funkcje
1)Opisowa – opisywanie procesu kształcenia czyli odpowiedź na pytanie Jak jest?
2)Wyjaśniająca – wyjaśnianiu zjawisk i procesów dydaktyki czyli odpowiedź na pytanie Dlaczego jest tak jak jest?
3)Predykcyjno-prospektywna – o przewidywaniu tego co będzie dalej
4)Praktyczna- daje możliwość poznania dydaktyki i stwarza warunki rzeczywiste kształtowane przez nauczyciela.
Podstawowe pojęcia tej dyscypliny
1) Pojęcie nauczania-planowa i systematyczna praca nauczyciela z uczniami polegająca na wywoływaniu i utrwalaniu zmian w ich wiedzy, dyspozycjach i całej osobowości
2) Pojęcie uczenia się- to proces w toku, którego na podstawie doświadczenia, poznania i ćwiczenia powstają nowe formy zachowania się i działania lub ulegają zmianom wcześniej nabytym. Podstawową czynnością uczenia się to poznania i działanie.
3) Pojęcie kształcenia(nauczanie + uczenia się)-ogół czynności umożliwiających ludziom poznanie tego co nas otacza oraz uczestnictwo w kształceniu rzeczywistości, a także osiągnięcie możliwie wielostronnego rozwoju sprawności, zdolności, zainteresowani, przekonań i postaw jak również kwalifikacji zawodowych
Wykształcenie to stan finalny kształcenia(Wincenty Okoń)
Metody badań
Metody badań to sposób zaplanowania i realizowania procesu badawczego, dobór tych metod zależy od tego co my chcemy badać
I.

Podobne prace

Do góry