Ocena brak

Opracowane zagadnienia z socjologii WSP TWP

Autor /Olexanderhoift Dodano /18.04.2005

ISTOTA I POCZĄTKI SOCJOLOGII

1. DEFINICJA SOCJOLOGI JAKO NAUKI

Jan Szczepański definiuje pojęcie socjologii: „socjologia poszukuje praw zjawisk zachodzących między ludźmi, zajmuje się badaniem struktur, czyli wzajemnego przyporządkowania sobie ludzi w zbiorowościach”.

Wg Szczepańskiego to nauka o zbiorowościach i o społecznościach ludzkich.
Socjologia – nauka, która zajmuje się problematyką państwa, funkcjonowaniem, przekształcaniem i zanikiem zbiorowości; funkcjonowaniem jednostki w społeczności, wzajemnych relacji między jednostką a zbiorowością i między samymi zbiorowościami..
Przedmiotem badań socjologii są zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi, struktury tych zbiorowości, zjawiska i procesy, które zachodzą, siły skupiające i rozbijające te zbiorowości.

Socjologia poszukuje pewnych zjawisk zachodzących między ludźmi, zajmuje się badaniem struktur czyli wzajemnego przyporządkowania sobie ludzi w zbiorowościach.

2. FUNKCJE SOCJOLOGII
1. Teoretyczna:
opisuje i wyjaśnia badane przez siebie przedmioty zainteresowań
2. Praktyczna:
dostarcza wiedzy o społeczeństwie. Wyróżniamy:
• Diagnostyczna - dostarczają praktykom pewnej wiedzy o pewnym wycinku rzeczywistości
• Prognostyczna – czyli dostarcza wiedzy o następstwach pewnych działań albo o krzywdach i ułatwia podejmowanie pewnych decyzji
• Socjotechniczna – zapewnia skuteczne działanie

3. KRÓTKA HISTORIA SOCJOLOGII – POWSTANIE SOCJOLOGII
Jako osobna dziedzina wiedzy naukowej rodzi się dopiero w I połowie XIX wieku. Nazwę „socjologia” wprowadza w 1838 roku francuski filozof August Comte. Dopiero po upływie całego wieku XIX, socjologia pojawiła się jako uznana dyscyplina akademicka nauczana na uniwersytetach. Mimo, że swoje korzenie intelektualne miała w Europie, pełna akceptację instytucjonalną zdobywa najpierw w Ameryce. W Stanach Zjednoczonych w 1892r. powstaje pierwszy wydział socjologii na Uniwersytecie w Chicago. W Europie pierwsza katedra socjologii ustanowiona zostaje we Francji w 1895 r. Na Uniwersytecie w Bordeaux.

SOCJOLOGIA jako dziedzina wiedzy naukowej rodzi się w 1838r.za sprawą francuskiego filozofa A.Comte`a(wprowadził on termin socjologii ale jej nie uprawiał)
SOCJOLOGIA jest jedną z najstarszych nauk ,to nauka o zjawiskach społecznych.
E.Durkheim 1895r.utworzył w Europie pierwszą katedrę socjologii we Francji .Czyli uczynił z socjologi dyscypline naukową ,badajaca różne fakty społeczne.
W Polsce F. Znaniecki 1920r.utworzył pierwszy ośrodek socjologiczny na Uniwersytecie Poznańskim

4. SOCJOLOGIA POTOCZNA I SOCJOLOGIA NAUKOWA
Socjologia potoczna – jest to wiedza uogólniona w sposób emocjonalny, codziennymi doświadczeniami. Każdy człowiek ma taka swoją własną wiedzę potoczną, na temat zjawisk społecznych, każdy z nas ma socjologiczną wiedzę potoczną.

Podobne prace

Do góry