Ocena brak

Opłacalność leasingu

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

Rozwój każdej firmy uzależniony jest przede wszystkim od posiadanego kapitału, który umożliwi zakup niezbędnych maszyn, środków transportu, wyposażenia czy nawet nieruchomości. Jednak na zakup tego wszystkiego potrzeba znacznych zasobów finansowych. na które niestety nie każdy może sobie pozwolić. Dlatego też w ostatnich latach możemy zaobserwować znaczny rozwój leasingu, który jest jednym z lepszych sposobów rozkręcenia interesu bez zbędnego uszczuplenia i tak nie największych własnych środków finansowych .

Słowo Leasig pochodzi od angielskiego słowa „to lease” co oznacza wynająć, wydzierżawić. Leasing choć zawiera wiele czynników i elementów wspólnych z tymi formami umów cywilno-prawnych to nie jest ani najmem, ani dzierżawą.

Najkrócej można zdefiniować leasing jako umowę, na mocy której jedna ze stron umowy ( leasingodawca ) przekazuje drugiej stronie ( leasingobiorcy  ) prawo do użytkowania określonego dobra , którego jest właścicielem, w zamian za określone korzyści finansowe. Czas użytkowania przedmiotu leasingu jest dokładnie określony w umowie. Ta definicja obrazuje nam, że leasing jest sposobem na używanie rzeczy i czerpanie z tego tytułu korzyści nie będąc jej właścicielem.

Taki stan rzeczy jest bardzo korzystny dla leasingobiorcy, ponieważ powoduje on zwiększenie płynności jego środków obrotowych oraz zaoszczędza środki finansowe, które można zużyć na ewentualne inwestycje, zakup nowego sprzętu czy tez inne działania, na które nie pozwalałyby możliwości finansowe leasingobiorcy. Sytuacja taka jest szczególnie atrakcyjna w warunkach silnej konkurencji i gwałtownego postępu technicznego. Przedsiębiorstwa zmuszone są do poszukiwania nowych sposobów pozyskiwania środków na inwestycje na które często nie posiadają własnego kapitału. W tym momencie ich oczekiwania spełnia właśnie leasing. Warunki umowy leasingu są zwykle stałe, pozwala to więc przedsiębiorcom na planowanie własnych budżetów i planów na przyszłość, a ponadto chroni w pewien sposób przed inflacja lub niekorzystnymi zmianami w polityce rządu.

Istnieje szereg odmian leasigu i związanych z tym jego klasyfikacji. Z punktu widzenia relacji między leasingobiorcą i leasingodawcą oraz wynikających z tej relacji obowiązków stron i konsekwencji finansowych szczególnie istotny jest podział na leasing operacyjny oraz leasing finansowy ( określany również jako kapitałowy ).

Umowa leasingu operacyjnego polega na przekazaniu leasingobiorcy danego dobra inwestycyjnego na czas, który jest krótszy niż okres normatywnego zużycia tego dobra. Zatem czas ten jest znacznie krótszy niż okres amortyzacji. Ponadto charakterystyczną cechą leasingu operacyjnego jest to, że po wygaśnięciu umowy dobro objęte leasingiem wraca do właściciela, czyli do leasingodawcy. Umowa leasingu operacyjnego nie może zawierać klauzuli o wykupie przedmiotu leasingu po jej zakończeniu. Taki przedmiot zalicz się do składników majątku leasingodawcy, który dokonuje z tego tytułu odpisów amortyzacyjnych oraz ponosi wszelkie koszty eksploatacyjne ( naprawy, ubezpieczenia, nadzór ). Leasingobiorca płaci wówczas raty, które w całości zalicza do kosztów uzyskania przychodów ( zmniejszając tym samy podstawę do opodatkowania ). Wraz z wygaśnięciem umowy traci on wszelkie prawo do dzierżawionego dobra. Przedmiotem tego rodzaju umów są na ogół dobra standardowe, ogólnie dostępne, często wykorzystywane sezonowo. Obecnie jest to najczęściej spotykana forma leasingu.

Z całkowicie odwrotną sytuacja mamy do czynienia w przypadku umowy leasingu finansowego. W tym przypadku przedmiot leasingu jest zaliczany do składników majątkowych leasingobiorcy a nie jak to miało miejsce przy leasingu operacyjnym do majątku leasingodawcy. Również leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych. W umowie wyraźnie zaznaczony jest tzw. Podstawowy okres najmu, czyli czas, w którym nie może być ona wypowiedziana przez żadna ze stron. Ma ona z reguły charakter długookresowy, gdzie okres jej trwania zbliżony jest do okresu ekonomicznego i technicznego zużycia dobra. Zatem leasing finansowy najczęściej dotyczy więc dóbr dużej wartości, nietypowych. Ma to wpływ na wysokość opłat, gdyż leasingobiorca może być traktowany jako inwestor korzystający z formy finansowania obcego porównywalnej do zakupu na raty. Leasingobiorca może stać się właścicielem dzierżawionego dobra, co jednak nie staje się automatycznie, lecz wymaga zapisu w umowie.

Innym kryterium dzięki któremu możemy zastosować podział leasingu jest waluta w której dokonuje się opłat związanych z umową leasingu. W ten sposób dzielimy leasing na złotówkowy i dewizowy. Większość transakcji na rynku polskim jest prowadzona w walucie krajowej, jednak zdarza się, że firmy zajmujące się leasingiem ogłaszają swoje oferty w walutach obcych. Mamy wtedy do czynienia z tzw. leasingiem dewizowym. Pierwsza reakcja na ten rodzaj leasingu jest zwykle pozytywna z uwagi na bardziej atrakcyjne niż to proponuje leasing złotówkowy warunki finansowe. W ofertach tych w szczególności podkreśla się bardziej korzystne wysokości opłat leasingowych w ścisłym związku z wartością początkową. Porównanie tych rodzajów leasingu wypada znacznie na korzyść leasingu dewizowego. Jednak należy mieć na uwadze fakt, że rozliczenie czynszów leasingowych i innych opat o których mówi umowa jest prowadzone na podstawie notowań walut obcych i innych wskaźników bezpośrednio związanych z kursami walut obcych. Tutaj też rodzi się niebezpieczeństwo, że w przypadku wystąpienia nagłych wahań kursów przedsiębiorstwo, które działa wyłącznie na rynku krajowym może stanąć przed faktem opłaty znacznie wyższych nominalnie czynszów leasingowych przy jednoczesnych niezmienionych przychodach. Taka sytuacja może spowodować zaburzenia płynności finansowej takiego przedsiębiorstwa, a nawet doprowadzić do jego upadku. Na tym przykładzie widać wyraźnie, że decyzje co do sposobu i rodzaju rozliczeń opłat leasingowych należy podejmować niezwykle ostrożnie, biorąc pod uwagę sytuację przedsiębiorstwa, wyniki badań oraz analizy długookresowych prognoz dotyczących zmian kursów walutowych.

Z innych układów klasyfikacyjnych możemy dokonać również podziału leasingu na leasing bezpośrednileasingodawca jest jednocześnie producentem przedmiotu leasingu ) oraz leasing pośredni ( występuje wyspecjalizowana firma leasingowa ). Natomiast z punktu widzenia czasu trwania umów leasingowych wyróżnić możemy leasing krótkotermninowy ( czas trwania umowy do 3 lat ), średniotermninowy ( od 3 do 10 lat ) oraz długoterminowy ( powyżej 10lat ). Ze względu na dobra będące przedmiotem transakcji leasingowych wskazuje się na leasing ruchomymaszyny, sprzęt biurowy, komputery, statki, samoloty itp. ) oraz leasing nieruchomości ( budynki fabryczne, magazyny, biurowce, hotele itp.). Z uwagi na obciążenie kosztami napraw, remontów i ubezpieczeń można wyróżnić leasing czysty ( powyższe koszty obciążają leasingodawcę ) leasing pełny ( koszty pokrywa leasingobiorca ).

Ponadto 18 września tego roku Europejski Fundusz Leasingowy wprowadził jako pierwszy w Polsce leasing konsumencki. Jest to oferta leasingu samochodów osobowych skierowana nie do firm, lecz do wszystkich zatrudnionych. Na kilkanaście najlepiej sprzedających się modeli, EFL przygotował specjalną promocje cenową – leasing „0 procent” – suma wszystkich opłat, prowizji i rat spłacanych w okresie leasingu równa będzie 100 procent ceny samochodu. Umowę leasingowa można podpisać w oddziałach EFL, u autoryzowanych przedstawicieli EFL, bądź u dealerów. Klient odbiera samochód zarejestrowany i ubezpieczony. System nazwany „dobra rata” może być finansowany w złotówkach lub dewizach. Opłata wstępna wynosi od 30 do 90 % ceny samochodu, maksymalana kwota dofinansowania – 61 tys. Złotych, a okres leasingu od 12 do 60 miesięcy. W leasingu konsumenckim największy udział mają marki koncernu Fiat, Alfa Romeo, Lancia. Oferowane też będą modele Opli, Peugeotów, Daewoo.

Jako alternatywna forma finansowania obcego leasing najczęściej porównywany jest z kredytem bankowym. Porównując warunki kredytu z warunkami finansowymi leasingu należy zwrócić szczególną uwagę na :

  • oprocentowanie kredytu i koszt całkowity leasingu,

  • wysokość prowizji bankowych i opłat manipulacyjnych płaconych firmie leasingowej,

  • okresy i warianty spłat,

  • wysokość płaconego podatku dochodowego.

 

 

Podobne prace

Do góry