Ocena brak

Opisać szczegółowo całe menu główne edytora tekstu Misrosoft Word, rozwinięcie menu EDYCJA i FORMAT oraz ogólnie paski narzędzi.

Autor /RownMemepeame Dodano /12.05.2006

W menu głównym edytora znajdują się następujące funkcje:

- Plik
- Edycja
- Widok
- Wstaw
- Format
- Narzędzia
- Tabela
- Okno
- Pomoc

Plik- służy nam do tworzenia nowych plików, otwierania istniejących, zapisywania ich , drukowania, wysyłania do wybranych osób jako załącznik, wstawiania tekstu do innego dokumentu książki.

Posiada funkcję:

· Nowy- otwiera nowy czysty dokument nadając mu standardowa nazwę „Dokument” z kolejnym numerem
· Otwórz- otwiera istniejący, zapisany na dysku dokument. Po kliknięciu tej ikony otwiera się okno, z którego możemy wybrać żądana pozycję.
Do dyspozycji mamy pełne zasoby komputera
· Zapisz- zapisywanie go.
· Zapisz jako- możemy go zapisać pod wybraną przez nas nazwą.
· Zapisz jako stronę sieci Web..
· Drukuj-. przesyła bieżący dokument w całości do wydruku wg ustawień standardowych. Jeżeli ustawienie nie są odpowiednie, wybieramy z menu opcje Plik, a następnie Drukuj. W oknie, które się ukaże, można ustawić potrzebne parametry wydruku.
· Podgląd wydruku- – pokazuje bieżący dokument dokładnie tak, jak będzie wyglądał wydrukowany. Na podglądzie można jednym rzutem oka objąć całe strony. Ułatwia to ocenę rozmieszczenia tekstu i wyglądu stron. Można też dopasować w prosty sposób marginesy. Okno to posiada szereg własnych ikon umożliwiających zmianę sposobu wyświetlania.
· Pisownia – rozpoczyna procedurę sprawdzania pisowni. Word jest wyposażony w możliwość dokonywania korekty ortografii. Nie jest to jednak narzędzie dość precyzyjne. Nie uwzględnia istnienia wielu słów. Można jednak ignorować w poszczególne wskazania. Procedura wyłapie nam jednak większość błędów ortograficznych i tzw. literówek.
· Wyślij do- Adresata poczty jako załącznik.

Edycja- służy do poprawiania tekstu

Posiada funkcję:

· cofnij pisanie- cofa wykonane ostatnio operacje. Klikniecie małej strzałki rozwija okienko z lista czynności, które możemy odwołać
· powtórz pisanie
· wytnij- – usuwa z treści dokumentu zaznaczony element
· wklej- wkleja zaznaczony fragment w miejscu wskazywanym położenie kursora.
· wklej specjalnie
· wklej- wkleja zaznaczony fragment w miejscu wskazywanym położenie kursora.
· wklej jako hiperłącze- wstawia w punkcie wstawiania zawartość schowka jako hiperłącze, zastępując zaznaczenie. Polecenie to jest dostępne tylko wtedy, gdy do schowka została skopiowana lub wycięta zawartość komórki albo dane innego programu.
· wyczyść- czyszczenie tekstu
· zaznacz wszystko- zaznacza cały tekst i grafikę w aktywnym oknie lub cały tekst w zaznaczonym obiekcie.
· Znajdź- powoduje wyszukiwanie odpowiedniego tekstu lub formatowania.
· zmień- powoduje wyszukiwanie i zastępowanie określonego tekstu i formatowania
· przejdź do...- w programie Microsoft Word przenosi punkt ustawienia do określonego elementu. Można przenieść punkt wstawienia do określonego elementu. Można przenieść punkt wstawienia do numeru strony, komentarza, przypisu, zakładki lub do innego miejsca.

Widok- pozwala nam dokładnie sprawdzić tekst dzięki poszczególnym funkcją:

· normalny- przełącza na widok normalny, który jest domyślnym widokiem dokumentu dla większości zadań przetwarzania tekstów, takich jak pisanie, edycja i formatowanie.
· układ sieci Web- pozwala włączyć dla aktywnego dokumentu widok układu sieci Web, który zapewnia edycję dokumentu w postaci oglądanej potem za pomocą przeglądarki sieci Web
· układ strony- przełącza aktywne dokumenty na widok Układ strony, który jest przeglądem umożliwiającym edycję i wyświetlającym dokument systemu , zatem przewijanie może być wolniejsze, szczególnie jeśli dokument zawiera skomplikowane formaty lub dużo rysunków.
· konspekt- powoduje włączenie widoku konspektu, dzięki możesz przeglądać i edytować strukturę pliku w klasycznej formie konspektu. Widok konspektu jest użyteczny podczas porządkowania dokumentu i rozwijania niektórych jego punktów.
· paski narzędzi- wyświetla lub ukrywa paski narzędzi. Aby wyświetlić pasek narzędzi, zaznacz pole wyboru obok nazwy tego paska. Aby ukryć pasek narzędzi, usuń zaznaczenie pola wyboru. Są to:

1.Standardowy
2.Formatowanie
3.Autotekst
4.Baza danych
5.Formularz
6.Narzędzie sieci Web
7.Przybornik formatów
8.Ramki
9.Recenzja
10.Rysowanie
11.Rysunek
12.Schowek
13.Sieć WWW
14.Tabele i krawędzie
15.Visual Basic
16.Word Art
17.Dostosuj


· linijka- powoduje wyświetlanie lub ukrycie poziomej linijki, której można użyć do ustawiania pozycji obiektów, zmiany wcięcia akapitów, marginesów stron i innych ustawień odstępów.
· plan dokumentu- włącza lub wyłącza plan dokumentu, czyli pionowe okienko umieszczone wzdłuż lewej krawędzi okna dokumentu, zawierające szkic struktury dokumentu. Plan dokumentu można stosować do przeglądania długich dokumentów lub dokumentów typu online i do śledzenia położenia przeglądanego fragmentu w dokumencie.
· nagłówek i stopka- dodaje lub zmienia tekst pojawiający się u góry lub dołu każdej strony i innych ustawień odstępów.
· przypis
· komentarz
· pełny ekran- powoduje ukrycie większości elementów ekranu, aby widoczna była większa część dokumentu.
· Powiększenie- umożliwia kontrole powiększenia lub pomniejszenia pliku wyświetlanego na ekranie.


Wstaw- daje możliwość wstawienia w tekst następujące funkcje:

· znak podziału- wstawia w punkcie wstawiania znak podziału strony, kolumny lub sekcji
· numer strony- powoduje wstawienie numerów stron, które są automatycznie aktualizowane podczas dodawania lub usuwania stron
· data i godzina- dodaje datę i godzinę do pojedynczego slajdu w wybranym przez użytkownika formacie.
· Autotekst- tworzy lub usuwa element Autotekstu. Są to:

1.Inicjały autora
2.Instrukcje wysyłkowe
3. Nagłówek i stopka
4.Podpis- Firma
5.Wiersz tematu
6.Wiersz uwagi
7. Wyrażenie nawiązujące
8.Zwrot grzecznościowy

9.Zwrot pożegnalny

· Pole- wstawia w punkcie wstawienia pole. Pola są wykorzystywane do automatycznego wstawiania i aktualizowania różnych informacji.
· Symbol- wstawia symbol i inne znaki specjalne z aktualnie zainstalowanych czcionek.
· Komentarz- wstawia komentarz w punkcje wstawienia.
· przypis
· podpis- wstawia podpisy tabeli, ilustracji, równań oraz innych elementów.
· Odsyłacz- wstawia do dokumentu odsyłacz do elementu.
· indeks i spis- tworzy indeksy, spis treści, spisy rysunków oraz inne podobne spisy.
· rysunek- (clipart, z pliku, autokształty, wordart, ze skanera lub aparatu fotograficznego, wykres).
· pole tekstowe
· plik- wstawia w punkcie wstawiania całości lub fragment wybranego pliku do pliku aktywnego
· obiekt- umieszcza w punkcie wstawiania obiekt na przykład rysunek, efekt tekstowy WordArt lub równanie.
· Zakładka- tworzy zakładki, których można używać do zaznaczania wybranego tekstu, grafiku, tabeli i innych elementów
· Hiperłącze- wstawia nowe hiperłącze lub poddaje edycji wskazane hiperłącze.


Format- umożliwia zmianę testu pod względem wyglądu.

Posiada funkcję:

· czcionka- ustala bieżący krój czcionki.
· Akapit
· Wypunktowanie numerowanie- – tworzy formatowana listę z numerowanymi automatycznie, kolejno, pozycjami. Każdy akapit jest uznawany za kolejną pozycję.
· Obramowanie i cieniowanie- dodaje obramowanie i cieniowanie do zaznaczonych akapitów, tekstu, strony, komórek tabeli lub rysunków.
· Kolumny- formatuje zaznaczony obszar tekstu w zadaną liczbę kolumn
· Tabulatory- ustawia położenie i wyrównanie tabulatorów oraz określa rodzaj znaków wiodących dla każdego tabulatora.
· Inicjał- formatuje literę, wyraz lub zaznaczony tekst jako duży inicjał. Inicjał najczęściej jest pierwszą literą w akapicie i może występować na lewym marginesie lub być opuszczony poniżej podstawowej lini pisma pierwszego wiersza akapitu.
· Kierunek tekstu
· Zmień wielkość liter- zmienia wielkość litery w zaznaczonym tekście
· Tło- więcej kolorów- otwiera okno dialogowe Kolory, w którym można wybrać inny kolor lub utworzyć przez zmieszanie swój własny, niestandardowy kolor.
efekty wypełnienia- otwiera okno dialogowe Efekty wypełnienia w którym można wybrać rysunek, gradient, teksturę lub deseń wypełnienia.
· Motyw sieci Web- pozwala zastosować nowy motyw sieci Web lub usunąć go ze strony sieci Web, dokumentu, wiadomości e- mali lub strony dostępu do danych. Motyw stanowi ujednolicony zbiór elementów projektowych i schematów kolorów dla obrazów tła, punktów, czcionek, lini poziomych i innych elementów dokumentu.
· Ramki:

Spis treści w ramce- pozwala utworzyć na podstawie nagłówka dokumentu spis treści i umieścić go w lewej ramce strony. Kiedy klikniesz hiperłącze wyświetlane w lewej ramce, związane z nim dokument zostanie wyświetlony w prawej ramce.

Nowa strona w ramce- pozwala utworzyć nową stronę ramki.

· autoformatowanie- powoduje przeanalizowanie zawartości aktywnego pliku, a następnie jej automatyczne sformatowanie.
· Styl- definiuje lub stosuje do zaznaczonego tekstu kombinację formatów, znaczą stylem.

Styl – ustala bieżący styl tekstu. Pod pojęciem stylu rozumie się szereg właściwości definiujących tekst, takich jak: krój i rozmiar czcionki, wyrównanie tekstu, tabulatury, wcięcia, ostępy między wierszami itd. Po kliknięciu strzałki rozwija się lista zdefiniowanych stylów, możliwych do zastosowania. Wyboru dokonuje się przez klikniecie pozycji na liście.
Czcionka – ustala bieżący krój czcionki.
Rozmiar czcionki – ustala wielkość zastosowanej czcionki. Rozmiar podany jest w tzw. punktach drukarskich. Normalna wielkość czcionki waha się od 8 do 12 punktów.
Styl czcionki – grupa trzech ikon używanych do zdefiniowania bieżącego stylu czcionki: B- pogrubienie, I - kursywa (druk pochylony), U- podkreślenie.
Wyrównanie tekstu – grupa ikon używanych do definiowania wyrównania tekstu. Są to kolejni: wyrównanie do lewego marginesu, wyśrodkowanie, wyrównanie do prawego marginesu, wyjustowanie.
Numerowanie – tworzy formatowana listę z numerowanymi automatycznie, kolejno, pozycjami. Każdy akapit jest uznawany za kolejną pozycję.
Wyliczanie – tworzy formatowana listę, oznaczoną wybranymi znakami. Każdy akapit jest uznawany za kolejną pozycję.
Zmniejsz wcięcie – Zwiększ wcięcie – zmiana wielkości wcięcia.
Krawędzie – otwiera okno z zestawem ikon służących do obramowania wybranych obiektów. Najczęściej używane do tworzenia krawędzi tabel.

Opisane wyżej paski narzędzi z ich możliwościami są jedynie podstawowymi.
Dodatkowo aplikacja ma wiele innych przydatnych funkcji znanych zaawansowanemu użytkownikowi i tak min. :
o Możliwość tworzenia ogłoszeń, podań, faksów.
o Adresowania kopert różnych formatów.
o Tworzenia etykiet adresowych.
o Tworzenia własnych wizytówek.
o Tworzenia korespondencji seryjnej
o Tworzenia i formatowania tabel.
o Tworzenia indeksów.
o Tworzenia tekstu w kolumnach.
o Numerowania stron.
o Tworzenia inicjałów i paragrafów.
o Korzystania z pola tekstowego.
o Tworzenia schematów blokowych.
o Tworzenia diagramów.
o Wstawiania tabel z Excela.
o Wstawiania wykresów z Excela.
o Wstawiania rysunków i zdjęć.
o Tworzenia szablonów.
o Wypunktowania i numerowania i ich dostosowywania.
o Tworzenia autokształtów - wstawianie i formatowanie.
o Obiekty WordArt.
Dostosowywania własnych pasków narzędzi

· Obiekt

Narzędzia

· pisownia i gramatyka- sprawdza poprawność pisowni, gramatyki i stylu w aktywnym dokumencie i wyświetla propozycję zmian.
· Język-
· Statystyka wyrazów
· Autopodsumowanie
· Autokorekta
· Popraw podzielony tekst
· Rejestruj zmiany
· Scal dokument
· Współpraca online
· Korespondencja seryjna
· Koperty i etykiety
· Kreator listów
· Makro
· Szablony i dodatki
· Dostosuj opcje

Tabela:

· rysuj tabele
· wstaw: tabele, kolumnę w lewo, w prawo, wiersze powyżej, wiersze poniżej, komórki
· usuń: tabele, kolumnę, wiersz, komórki
· zaznacz: tabele, kolumnę, wiersz, komórki
· scal komórki
· podział komórki
· autoformatowanie tabeli
· autodopasowanie:
- automatyczne dopasowanie do zawartości
- automatyczne dopasowanie do okna
- szerokość ustalonych kolumn
- rozłóż wiersze równomiernie
- rozłóż kolumny równomiernie
· powtarzanie nagłówków wierszy
· konwersuj:
- przekształć tekst na tabele
- przekształć tabele na tekst
· sortuj
· formuła
· ukryj linie siatki
· właściwości tabeliOkno

· nowe okno
· rozmieść wszystko.
· podział

Podobne prace

Do góry