Ocena brak

Opinia biegłego rewidenta

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012

Charakterystyka

''

Opinia biegłego rewidenta jest to dokument zawierający wnioski końcowe i konkluzje wynikające z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego.


Wydanie opinii o badanym sprawozdaniu finansowym stanowi główny cel badania sprawozdania finansowego.


Opinia biegłego rewidenta jest uzupełniona o raport z badania i dokumentację rewizyjną.


''


Struktura opinii

''

Opinia powinna zawierać następujące części składowe:

 • tytuł opinii,
 • adresata opinii,
 • nazwę jednostki,
 • wstęp,
 • określenie norm i zasad badania,
 • stwierdzenie o uzyskaniu wystarczającej pewności do wydania opinii,
 • opinię właściwą,
 • ewentualne uzupełniające objaśnienia,
 • dane identyfikacyjne biegłego rewidenta,
 • dane identyfikacyjne podmiotu uprawnionego do badania,
 • datę wyrażenia opinii.

''


Rodzaje opinii

''

 • opinia bez zastrzeżeń jest wyrażana, gdy sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości, a ewentualne naruszanie prawa bądź statutu lub umowy jednostki oraz nie usunięte uchybienia nie są istotne dla przejrzystości i wiarygodności badanego sprawozdania finansowego,
 • opinia z zastrzeżeniem jest wyrażana wyraża , gdy z winy jednostki lub przyczyn od niej niezależnych nastąpiło ograniczenie zakresu badania lub zaszły okoliczności, które uniemożliwiające uzyskanie wystarczającej pewności co do wiarygodności niektórych pozycji badanego sprawozdania finansowego ale nie ma to ujemnego wpływu na wiarygodność sprawozdania jako całości. Zastrzeżenia wynikają z ograniczenia zakresu badania lub z odstępstw od obowiązujących zasad rachunkowości,
 • opinia negatywna jest wystawiana wówczas, gdy nie są spełnione warunki umożliwiające wydanie opinii bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami, a nie istnieją przesłanki do odmowy wyrażenia opinii.

Biegły rewident może także odmówić wyrażenia opinii i dzieje się tak, gdy skutki ograniczenia badania lub inne przyczyny uniemożliwiają zastosowania odpowiednich procedur badania, w rezultacie czego biegły rewident nie uzyskał wystarczających i odpowiednich dowodów umożliwiających wyrażenia miarodajnej opinii o sprawozdaniu finansowym rozpatrywanym jako całość.

''

''


Autor: Agnieszka Miszczyszyn
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry