Ocena brak

OPINIA

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

OPINIA <łc. <opinio> - pogląd, mniema­nie, przekonanie) gr. dóksa; ang. opinion; fr. opinion; nm. Meinung

1. Opinia jednostkowa — utrwa­lone w wyniku wychowania czy wpły­
wów środowiska przekonanie, pogląd, oparte na rozumowaniu lub też natury emocjonalnej, niekoniecznie zgodne z obie­ktywnym stanem rzeczy. Opinią jest sąd, zdanie o ludziach, zdarzeniach, faktach, najczęściej oceniające i dotyczące ich pra­wdziwości, celowości, słuszności itp.

U G. Marcela: kategoria przeciwstawna —> wierze (2), a odpowiadająca kategoriom —> posiadania (2) i -^ problemu (2), będąca wyrazem tego, co nieautentyczne (us—> au­tentyczność /2c/), wypowiadana zazwyczaj w formie bezosobowej (fr. on). -^ Się.

2. soc. Opinia publiczna {opinio communis) — zespół przekonań oceniają­cych, dominujący w jakimś środowisku lub grupie społecznej; zjawisko z pograni­cza psychologii i socjologii, gdyż opinie jednostek, składające się na opinię publi­czną, są z kolei przez nią kształtowane.

a) W psychologii społecznej i w prakty­ce instytutów badania opinii publicznej: zespół subiektywnych poglądów poszcze­gólnych członków społeczeństwa na te­mat określonych zjawisk życia społeczne­go; są werbalnym wyrazem postaw i dają się uchwycić w badaniach ankietowych.

b) W naukach politycznych: zbiór fun­kcjonujących w społeczeństwie poglądów na temat spraw, które dotyczą tego społe­czeństwa jako całości i pozostają w zasię­gu oddziaływania instytucji publicznych

 

Podobne prace

Do góry