Ocena brak

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Uwarunkowania badanego zjawiska: operacjonalizacja zmiennych niezależnych głównych (Xg) i ubocznych (Xu)

Autor /Horacy123 Dodano /03.07.2011

Drugi ważny problem to ustalenie, które czynniki i jak powiązane są z interesującym badacza zjawiskiem, z wszystkimi bądź tylko niektórymi jego wymiarami i jak je mierzyć. Podziałowi na zmienne niezależne główne i uboczne odpowiada podział zaproponowany przez M. Przetacznikową (1973) na tzw. determinanty rozwoju i jego uwarunkowania. W pierwszym przypadku - jeżeli tak wynika z koncepcji teoretycznej przyjętej przez badacza - możliwa jest analiza kauzalna tzn. interpretowanie uzyskiwanych empirycznie związków w kategoriach zależności przyczynowo – skutkowych (czyli Xg - Y), w drugim przypadku – analizy kondycjonalnej – możliwe jest jedynie orzekanie o współwystępowaniu (powiązaniu) badanych zjawisk uznanych przez badacza za zmienną zależną i jej uwarunkowania (zmienne niezależne uboczne) czyli mielibyśmy jedynie taki układ: Y1 ---- Xu ---- Y2).

Oznacza to, iż bez „porządnej” teorii badacz nie jest w stanie rozstrzygnąć, które z wykrytych przez niego w badaniu związków mogą mieć status zależności, a które świadczą jedynie o jakimś powiązaniu badanych zjawisk (np. mają wspólną przyczynę; i jedno i drugie zjawisko warunkuje bieg innego zjawiska; są kolejnymi etapami w jakimś procesie).

Podobne prace

Do góry