Ocena brak

ONTOGENEZA

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

ONTOGENEZA (gr. td ón, óntos = byt, bytu + genesis = pochodzenie) ang. ontogenesis, ontogeny; fr. ontogenese, ontogenie; nm. Ontogenesis, Ontogenese, Ontogenie

Termin pochodzenia angielskiego, z za­kresu teorii ewolucji; ontogenesis, o ile nie występuje jako synonim słowa ontogeny, dotyczy w szczególności rozwoju jakiegoś narządu, funkcji czy cechy, rozpatrywa­nych z osobna.

biol. Rozwój jednostki, zarówno fizycz­ny, jak i psychiczny, od zarodka aż do sta­nu dojrzałości.

Według E. Haeckla (1866) — który w tym przypadku jed3mie rozszerzył i spo­pularyzował w nowszych terminach zasa­dę sformułowaną przez anatoma i fizjolo­ga W. Haryeya, a w XIX w. przypomnianą przez takich przyrodników, jak E. Geoffroy Saint-Hilaire czy J. F. Meckel, wresz­cie uogólnioną i włączoną do teorii ewolu­cji przez biologa F. Mullera — ontogeneza jest powtórzeniem -^ filogenezy, tzn. że jednostka w toku swego rozwoju embrio­nalnego przechodzi kolejne stadia ewolu­cyjne, które doprowadziły do powstania gatunku tej jednostki (jest to tzw. prawo biogenetyczne, według którego w embrionalnym rozwoju człowieka występuje rekapitulacja filogenezy, czyli powtarza­nie się w skrócie stadiów rozwojowych niższych gatunków). Współczesna em­briologia rozwojowa nie potwierdza teorii Haeckla, który, jak się potem okazało, oparł swój wywód na badaniach przepro­wadzonych na embrionach zwierzęcych. W nowszych czasach anatom E. Blech-Schmidt wprowadził (1976) w miejsce tzw. prawa biogenetycznego kinetyczną teorię rozwojową, według której odrębność ustroju ludzkiego rozstrzyga się na sa­mym początku indywidualnego rozwoju, mianowicie w chwili poczęcia. Zachowa­nie indywidualności wiąże się z ciągłością swoiście ukierunkowanego metabolizmu, zgodnie z zasadą zachowania indywidu­alności odrębnej i niepowtarzalnej. Pod­czas całej swej ontogenezy człowiek jest od początku człowiekiem, a nie staje się nim dopiero później.

Podobne prace

Do góry