Ocena brak

Omów znaczenie elastyczności cenowej popytu dla kształtowania polityki cen

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Doceniając wagę zależności cen od popytu, podstawowe znaczenie w koncepcji marketingu ma analiza kształtowania się popytu pod wpływem zmian cen. Dostarcza ona informacji o reakcjach popytu na prowadzoną przez przedsiębiorstwo politykę cen oraz jej zmiany. Reakcje popytu na zmiany cen znajdują wyraz w cenowej elastyczności popytu.

Można wyróżnić trzy wartości, jakie przybiera współczynnik elastyczności cenowej popytu:

[e c] > 1 popyt elastyczny (głównie artykuły luksusowe)

[e c] = 1 popyt proporcjonalny

[e c] < 1 popyt mało elastyczny artykuły pierwszej potrzeby, art. komplementarne, część artykułów wyższego rzędu)

W praktyce występują sytuacje bardziej złożone, w których oprócz bezpośredniej zależności popytu i cen występują jeszcze inne powiązania. Chodzi tu głównie o wzajemne reakcje cen substytutów badanego artykułu. Ich wpływ na popyt można mierzyć za pomocą tzw. współczynnika mieszanej elastyczności popytu.

Należy pamiętać, że decyzje w kwestii cen muszą uwzględniać rozmiar popytu i jego tendencje w segmencie, do którego firma adresuje swoje produkty.

Podobne prace

Do góry