Ocena brak

Omów zadania Rady Polityki Pieniężnej

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Rada Polityki Pieniężnej:

- ustala coroczne założenia polityki pieniężnej, przedkłada je do wiadomości sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej,

- składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5-ciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego,

- ustala wysokość stóp procentowych NBP

- ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków,

- określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP

pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych,

- zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP ,

- przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP, określa zasady operacji otwartego rynku

Rada Polityki Pieniężnej dokonuje oceny działalności Zarządu NBP w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej i uchwala zasady rachunkowości NBP.

Podobne prace

Do góry