Ocena brak

Omów właściwość rzeczową naczelnika urzędu skarbowego

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Właściwość rzeczowa -odpowiada na pytanie jakimi sprawami może zajmować się dany organ- zdolność prawna organu do rozstrzygania konkretnej sprawy.

  • Ustalenie i określenie oraz pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych i innych należności i podstawie odrębnych przepisów

  • rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych wykonywanie kontroli podatkowej

  • podział i przekazywanie na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych miedzy budżetem państwa i budżetami gmin

  • prowadzenie dochodzeń karno-skarbowych i rozstrzyganie w l instancji w sprawach karnych skarbowych

  • wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, kar majątkowych w zakresie określonym w przepisach kodeksu karnego, skarbowego i wykonawczego

  • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach

Do góry