Ocena brak

Omów właściwość miejscową i rzeczową naczelnika urzędu skarbowego do obsługi dużych podatników (naczelnik urzędu skarbowego wyspecjalizowanego)

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

URZĘDY SKARBOWE WYSPECJALIZOWANE:

 • podatkowe grupy kapitałowe

 • banki

 • zakłady ubezpieczeń

 • jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami

 • wartościowymi i funduszach powierniczych oraz przepisów o funduszach

 • inwestycyjnych  (tylko spółka)

 • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu

 • funduszy emerytalnych

 • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych.

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej które:

 1. w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług co najmniej o równowartości 5 mil euro według kursu średniego NBP - na koniec roku podatkowego, albo

 2. b) jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw, albo,

 3. c) są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nie rezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nie rezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo

 4. d) jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

Podobne prace

Do góry