Ocena brak

Omów przypadki zawieszenia biegu przedawnienia

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony z dniem:

- wszczęcia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe,

- wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Termin przedawnienia biegnie na nowo od dnia następującego po dniu prawomocnego zakończenia postępowania karnego lub postępowania w sprawnie o przestępstwo skarbowe albo wykroczenie. Na nowo biegnie też od dnia następującego po dniu doręczenia organom podatkowym orzeczenia sądu administracyjnego wraz z jego uzasadnieniem.

Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu, jeżeli możliwość ustalenia lub określenia zobowiązania podatkowego wynika z umów o unikanie podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest RP, a ustalenie lub określenie przez organ podatkowy wysokości tego, zobowiązania uzależnione jest od uzyskania odpowiednich informacji od organów innego państwa. 

Podobne prace

Do góry