Ocena brak

Omów przypadki przerwania biegu przedawnienia

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

1) Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany w skutek zastosowania środka egzekucyjnego o którym podatnik został powiadomiony:

  • egzekucja pieniędzy; -egzekucja z wynagrodzenia za prace;

  • egzekucja ze środków emerytalnych lub rentowych; - egzekucja z rachunku bankowego

  • egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych; - egzekucja z weksla

  • egzekucja z praw papierów wartościowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych

  • egzekucja z papierów wartościowych nie zapisanych na rachunku papierów wartościowych

  • egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowych

  • egzekucja z udziałów w spółce z.o.o. .; - egzekucja z pozostałych praw majątkowych

  • egzekucja z ruchomości i nieruchomości.

Zastosowanie któregokolwiek ze środków egzekucyjnych., powoduje przerwanie biegu przedawnienia i trwa do czasu zakończenia postępowania egzekucyjnego, które kończy się w momencie wykonania decyzji egzekucji, realizacji tytułu wykonawczego bądź jego umorzenia. Po przerwaniu biegu przedawnienia biegnie ono na nowo, z tym, ze kolejne wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie przerywa biegu.

2) Ogłoszenie upadłości - bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości.

Podobne prace

Do góry