Ocena brak

Omów procedurę zmiany lub uchylenia pisemnych interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Interpretacje, co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego (lub stanowisko podatnika w przypadku braku odpowiedzi organów podatkowych w ciągu 3 miesięcy) mogą zostać uchylone lub zmienione przez dyrektora izby skarbowej jedynie w następujących sytuacjach:

(a) na wniosek -gdy podatnik złożył zażalenie na postanowienie w zakresie interpretacji lub

(b) z urzędu - gdy dyrektor izby skarbowej stwierdzi, ze interpretacja rażąco narusza prawo lub orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów. Rażące naruszenie prawa jest pojęciem nieostrym. Uznaje się jednak, że naruszenia prawa jest "rażące", gdy:

  • interpretacja jest oczywiście błędna (sprzeczna z treścią konkretnego przepisu).

  • ustawa nie określa terminu, w jakim interpretacja może zostać uchylona w ramach procedury, o której mowa

Uchylenie lub zmiana interpretacji wywiera skutki od miesiąca następującego po miesiącu doręczenia decyzji dyrektora izby skarbowej ( jeżeli dotyczy ona podatków deklarowanych w zeznaniach miesięcznych) lub począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzję doręczono (w przypadku 'podatków rozliczanych za rok podatkowy). Podatnikowi przysługuje prawo złożenia skargi od decyzji dyrektora izby skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wykonanie decyzji uchylającej (zmieniającej) wydana interpretacje podlega wstrzymaniu o upływu terminu na złożenie skargi (30 dni) -jeśli skargi nie złożono, lub do zakończenia postępowania sadowego- w razie złożenia skargi.

Podobne prace

Do góry