Ocena brak

Omów instytucję hipoteki przymusowej na gruncie Ordynacji podatkowej

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Skarbowi Państwa i jednostce samorządu terytorialnego przysługuje hipoteka przymusowa na wszystkich nieruchomościach ( częściach ułamkowych nieruchomości jeżeli stanowią one udział podatnika), z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w drodze doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania oraz z tytułu zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości.

Oprócz nieruchomości przedmiotem hipoteki może być również:

-użytkowanie wieczyste łącznie z budynkami i innymi urządzeniami na użytkowanym terenie

-stanowiące własność użytkownika wieczystego

-spółdzielcze własnościowe prawo, do lokalu mieszkalnego

-spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego

-prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej ( prawo do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka spółdzielni)

-wierzytelność zabezpieczoną hipoteką.

Podobne prace

Do góry