Ocena brak

OKULICKI LEOPOLD (1898-1946) - generał

Autor /edek Dodano /28.02.2011

Pseudonimy: „Kobra", „Niedźwia­dek". Żołnierz Legionów Polskich, służbę w Wojsku Polskim rozpoczął w listopadzie 1918 r. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-20. We wrześniu 1939 r. walczył w obronie Warszawy jako szef sztabu odcinka Warszawa-Za-chód, a następnie był dowódcą zgru­powania swojego imienia. Po kapi­tulacji rozpoczął działalność w kon­spiracyjnej organizacji Służba Zwycięstwu Polski, a później w Związku Walki Zbrojnej. 22 stycznia 1941 r. został aresztowa­ny we Lwowie przez władze ra­dzieckie i przewieziony do więzie­nia w Moskwie.

Zwolniony 12 sierpnia 1941 r. na mocy amne­stii, objął stanowisko szefa sztabu Armii Polskiej w ZSRR; od marca 1942 do czerwca 1943 r. dowodził 7 dywizją piechoty. W czerwcu1943 r. przybył do Londynu i nawłasną prośbę został skierowany dodziałalności konspiracyjnej w Pol­sce. Zrzucony ze spadochronem22 maja 1944 r., objął stanowiskoszefa operacji i I zastępcy szefa szta­bu Komendy Głównej Armii Krajo­wej. Od 21 grudnia 1944 r. byłkomendantem głównym AK. 19 ty-cznia 1945 r. wydał rozkaz rozwią­zania Armii Krajowej.

27 marca1945 r. został podstępnie aresztowa­ny w Pruszkowie przez *NKWD i przewieziony do Moskwy, gdzie przed Wojskowym Sądem Najwyż­szym ZSRR odbył się proces upro­wadzonych z kraju przywódców polskiego podziemia (tzw. proces szesnastu). Skazany na 10 lat wię­zienia, zmarł 24 grudnia 1946 r., prawdopodobnie zamordowany w więzieniu w Moskwie.

Podobne prace

Do góry