Ocena brak

Okresy chroniące pracownika przed rozwiązaniem umowy o pracę wskutek wypowiedzenia

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Wszyscy pracownicy korzystają z ochrony przed wypowiedzeniem umownego stosunku pracy. Najbardziej chronione są osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace zawartej na czas nieokreślony. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem jest uzasadniona szczególnym zagrożeniem zwolnienia z pracy pojawiającym się w pewnych sytuacjach życiowych pracownika, kiedy to zmniejsza się jego przydatność do pracy. Ulega ograniczeniu zdolność do wykonywania pracy (ciąża, wiek przedemerytalny) albo pojawiają się przeszkody, które ogólnie uniemożliwiają jej wykonywanie (choroba, urlop macierzyński, itp.). Utrata pracy może grozić również pracownikowi łączącemu pracę zawodową z działalnością społeczną. Okres chroniący pracownika przed wypowiedzeniem nie zawsze pokrywa się z okresem, w którym istnieją powody uzasadniające tę ochronę. Pod tym względem da się wyróżnić 3 sytuacje:

  1. Okres ochronny obejmuje okres, w którym istnieją przesłanki ochrony (ciąża)

  2. Okres ochronny jest krótszy od okresu istnienia przesłanek uzasadniających ochronę (choroba)

  3. Okres ochronny jest dłuższy od okresu istnienia tych przesłanek

Zróżnicowaniu podlegają także środki prawne służące ochronie trwałości stosunku pracy. Są to:

-bezwzględny zakaz wypowiedzenia

-zakaz względny, czyli zakaz wypowiedzenia bez zgody właściwego organu

-sprzeciw wobec wypowiedzenia

-wymóg zasięgnięcia opinii

Zakazy bezwzględne całkowicie pozbawiają pracodawcę prawa wypowiedzenia umowy o pracę w okresie ochronny.

Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę bez zgody właściwego organu jest zakazem względnym przez to, że nie obowiązuje, jeżeli wyrażono zgodę na wypowiedzenia

Zasięgnięcie opinii wymaga wypowiedzenie stosunku pracy radcy prawnemu.

Podobne prace

Do góry