Ocena brak

Okres wypowiedzenia

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011

Definicje

Wypowiedzenie umowy o pracę może złożyć zarówno pracodawca jak i pracownik. Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie, musi ona być prawdziwa i konkretnie określona.


Rozwiązanie umowy o pracę następuje po upływie ściśle określonego przez prawo okresu wypowiedzenia.


Okres wypowiedzenia jest to czas, jaki musi upłynąć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy do jej rozwiązania (jako następstwo tego oświadczenia).


Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach kończy się zawsze w sobotę. Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach kończy się w ostatnim dniu miesiąca. Natomiast termin wypowiedzenia to dzień w którym powinien kończyć się okres wypowiedzenia. W tym dniu następuje zwolnienie pracownika z pracy.


Długość okresu wypowiedzenia zależy przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy. W przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy strony mogą przy jej zawieraniu przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, obejmujący konieczny czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy przez innego pracownika, wynosi 3 dni robocze. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi 3 dni robocze w przypadku gdy okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 1 tydzień gdy okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, natomiast 2 tygodnie jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia. Pamiętać należy, że okres zatrudnienia liczy się dla danego pracodawcy. Wynosi 2 tygodnie gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy i 3 miesiące w przypadku gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.


Terminy wypowiedzeń

<table width"614" frame"void" cellspacing"0" cellpadding"7" bordercolor"#000000" border"1">

<tr valign="top"> <td width="191"> <p>RODZAJ UMOWY</p> </td> <td width="191"> <p>OKRES WYPOWIEDZENIA</p> </td> <td width="191"> <p> UWAGI</p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="191"> <p>próbny|Umowa na okres próbny</p> </td> <td width="191"> <p>3 dni robocze</p> </td> <td width="191"> <p>Jeżeli okres próbny nie przekracza dwóch tygodni</p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="191"> <p><br /> </p> </td> <td width="191"> <p>1 tydzień</p> </td> <td width="191"> <p>Jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tydodnie</p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="191"> <p><br /> </p> </td> <td width="191"> <p>2 tygodnie</p> </td> <td width="191"> <p>Jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące (art. 34 KP)</p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="191"> <p>Umowa na czas określony</p> </td> <td width="191"> <p>2 tygodnie</p> </td> <td width="191"> <p>Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zastrzeżono w niej możliwość wypowiedzenia lub też gdy ogłoszona została upadłość czy likwidacja zakładu pracy(pracodawcy) (art. 33 par 2 KP)</p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="191"> <p>Umowa na czas wykonania określonej pracy</p> </td> <td width="191"> <p>2 tygodnie</p> </td> <td width="191"> <p>W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 41 par 2 KP)</p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="191"> <p>Umowa na czas nie określony (okres wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy)</p> </td> <td width="191"> <p>2 tygodnie</p> </td> <td width="191"> <p>Jeżeli czas zatrudnienia nie jest krótszy od 6 miesięcy.</p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="191"> <p><br /> </p> </td> <td width="191"> <p>1 miesiąc</p> </td> <td width="191"> <p>Jeżeli czas zatrudnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy</p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="191"> <p><br /> </p> </td> <td width="191"> <p>3 miesiące</p> </td> <td width="191"> <p>Jeżeli czas zatrudnienia wynosi co najmniej 3 lata</p> </td> </tr>

</table>


Warunki wypowiedzenia

Do okresu zatrudnienia wlicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika. Można więc powiedzieć, ze w przypadku gdy dany pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego okresy zatrudnienia ulegają zsumowaniu.


Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.


Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Strony mogą po dokonaniu przez jedną z nich wypowiedzenia za obopólną zgodą okres wypowiedzenia skrócić.


Podsumowując, okres wypowiedzenia może zostać skrócony na podstawie porozumienia zawartego między pracodawcą i pracownikiem. Pracodawca może też skrócić okres wypowiedzenia bez zgody pracownika, ale tylko w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji albo z innych przyczyn leżących po jego stronie.


Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn nie dotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.


Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.


W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.


Wymiar zwolnienia wynosi 2 dni robocze w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia, natomiast 3 dni robocze w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.


Jeżeli wypowiedzenie złożył pracownik dni wolne mu nie przysługują.


Autor: Katarzyna Kulpa
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry