Ocena brak

OKAZJA

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

OKAZJA (łc. = sposobność, wła­ściwa pora, okoliczność) gr. kairós; ang. occasion; fr. occasion; nm. Gelegenheit, Veranlassung

  1. Przemijająca, najczęściej przypadko­wa, niezależna od działającego podmiotu okoliczność, która pobudza go do określo­nego działania i je ułatwia (—> kairós Ul). W odróżnieniu od -^ warunku, umożli­wiającego dokonanie się czegoś, okazja w stosunku do podjętego działania pozo­staje zewnętrzna.

  2. U N. DE Malebranche'a: przyczy­na okazjonalna {cause occasionnelle) — okoliczność, dzięki której, w następ­stwie powszechnego zdeterminowania, całkowicie jednak wolnego. Bóg jako jedy­na rzeczywista przyczyna (sprawcza) po­woduje skutki przypisywane przez czło­wieka czasowym antecedensom zjawisk (-> okazjonalizm).

Podobne prace

Do góry